СТРУКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title СТРУКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
STRUCTURE AND TECHNOLOGIES OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL POLICY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 
Creator Качала, Т.М.
Василюк, С.В.
Шафієва, Л.Г.
Степанець, І.В.
 
Subject регіональна економіка
регіональна політика
регіон
організаційно-економічний механізм
сталий розвиток
розвиток продуктивних сил
regional economy
regional policy
region
organizational and economic mechanism
sustainable development
development of productive forces
 
Description Стаття присвячена визначенню структури та технологій організаційно-економічного механізму впровадження регіональної політики сталого розвитку. Метою статті є визначення структури та технологій організаційно-економічного механізму впровадження регіональної політики сталого розвитку. Обґрунтовано, що регіональну економічну політику слід формувати за допомогою загальнонаукових (проблемний підхід, системний підхід) і спеціальних методів, з врахуванням класифікації та типології регіонів. Доведено, що для провадження ефективної антикризової політики, важливо провести аналіз розвитку економіки регіонів розглядаючи показник економічного потенціалу регіону в ролі основного індикатора стану регіонального розвитку. Визначено, що економічний потенціал можна розглядати як матеріальну основу системи організації національного, регіонального та виробничого господарства, при цьому рівень економічного потенціалу є мірою розвитку продуктивних сил та конкурентоспроможності певної територіальної виробничої системи. Запропоновано, характеризувати категорію економічного потенціалу не лише кількісною складовою - ресурсами, а й якісною - станом матеріально-технічної бази господарських систем. Обґрунтовано, що за рахунок використання важелів підтримки динамічної рівноваги регіональної системи, мотивації суб'єктів господарювання до ефективнішого відтворення та до підвищення конкурентоспроможності втілюється цілеспрямований процес нарощування потенціалу регіональної системи, що веде до підвищення рівня життя населення. Визначено, що з точки зору регіону розробка стратегії його стійкого розвитку має передбачати виокремлення серед своїх ключових компонентів чинника сталого розвитку реального сектора економіки регіону. Доведено, що у довгостроковій перспективі факторами, що безпосередньо впливають на міру стійкості регіону є фактори  управління і менеджмент та участь в господарських зв'язках, при цьому враховуючи важливі чинники з прямим ендогенним впливом: виробничо-технологічні та інфраструктурні. Визначено пріоритетні заходи які сприятимуть збалансованості бюджетної системи і можуть бути реалізовані на регіональному рівні.
The article is devoted to the definition of the structure and technologies of the organizational and economic mechanism of implementation of the regional policy of sustainable development. The purpose of the article is to determine the structure and technology of organizational and economic mechanism for implementing regional policy of sustainable development. It is substantiated that regional economic policy should be formed with the help of general scientific (problem approach, system approach) and special methods, taking into account the classification and typology of regions. It is proved that for the implementation of an effective anti-crisis policy, it is important to analyze the economy of the regions by considering the indicator of economic potential of the region as the main indicator of the state of regional development. It is determined that the economic potential can be considered as the material basis of the system of organization of national, regional and industrial economy, while the level of economic potential is a measure of the development of productive forces and competitiveness of a territorial production system. It is proposed to characterize the category of economic potential not only by the quantitative component - resources, but also by the qualitative - the state of the material and technical base of economic systems. It is substantiated that due to the use of levers to support the dynamic balance of the regional system, motivation of economic entities to more efficient reproduction and to increase competitiveness embodies a purposeful process of building the capacity of the regional system, leading to higher living standards. It is determined that from the point of view of the region, the development of a strategy for its sustainable development should provide for the identification among its key components of the factor of sustainable development of the real sector of the region's economy. It is proved that in the long run the factors that directly affect the degree of stability of the region are management and governance and participation in economic relations, taking into account important factors with direct endogenous impact: production, technology and infrastructure. Measures have been identified that will contribute to the balance of the budget system and can be implemented at the regional level.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2021-03-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/368
10.31732/2663-2209-2021-61-10-21
 
Source Science Notes of KROK University; No. 1 (61) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 10-21
Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (61) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 10-21
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2021-61
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/368/398
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library