At the Turn of the Century: Professional Secrets of Lviv Designers

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title At the Turn of the Century: Professional Secrets of Lviv Designers
На зламі епох: професійні таємниці львівських дизайнерів
 
Creator Цимбалюк, Олена
 
Subject Львівський художньо-виробничий комбінат
дизайн
графіка
модель
макет
кооператив «Артес»
Lviv Art and Production Plant
design
graphics
model
layout
“Artes” cooperative
 
Description The purpose of the work is to investigate the conditions of the designers’ creative work at the Lviv Art and Production Plant in the socially critical period of the late 1980s and the early 1990s, to identify the features of technological processes in design and layout in the absence of basic professional materials, raw materials and tools. The research methodology lies in studying the scientific literature on the socio-cultural environment features of the Soviet period of the second half of the twentieth century and gathering information by interviewing a former design team member. The scientific novelty of the research is the introduction of the design activity experience of the artists and designers’ creative group and the cooperative “Artes” during 1988-1991 into scientific circulation; its coverage from the inside of the work process. Conclusions. The results of the study capture the unique experience of a group of Lviv designers at the art plant, who, in difficult ideological and material constraints, were able to implement a large number of projects, ranging from the development of machine housings for industrial production and ending with small printing products. An important factor is the compliance of their unique design products with world parameters from a technical and aesthetic point of view, and the use of certain methods and technologies indicates the process of comparison with world achievements in the field of design.
Мета роботи – дослідити умови творчої праці дизайнерів при Львівському художньо-виробничому комбінаті у соціально переломний період кін. 1980-х – поч. 1990-х рр., виявити особливості технологічних процесів у дизайн-проєктуванні та макетуванні за відсутності основних професійних матеріалів, сировини та інструментів. Методологія дослідження полягає в опрацюванні наукової літератури щодо особливостей соціокультурного середовища радянського періоду другої половини ХХ ст. та у зборі інформації методом інтерв’ювання колишнього члена групи дизайнерів. Наукова новизна роботи полягає у введенні в науковий обіг досвіду дизайнерської діяльності творчої групи художників і дизайнерів та кооперативу «Артес» упродовж 1988-1991 рр., її висвітлення з самої середини робочого процесу. Висновки. Результати дослідження фіксують унікальний досвід діяльності групи львівських дизайнерів при художньому комбінаті, які в складних умовах ідеологічних та матеріальних обмежень все ж змогли втілити велику кількість проєктів, починаючи від розробки верстатних корпусів для промислового виробництва і завершуючи дрібною поліграфічною продукцією. Важливим фактором є відповідність їхньої унікальної дизайн-продукції світовим параметрам з технічного та естетичного боку. А застосування окремих методів та технологій вказує на процес звіряння із світовими досягненнями у галузі дизайнерської діяльності.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Date 2021-07-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/236130
10.31866/2617-7951.4.1.2021.236130
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 4 № 1 (2021); 104-117
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Vol. 4 No. 1 (2021); 104-117
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.4.1.2021
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/236130/234772
 
Rights Авторське право (c) 2021 Olena Tsymbaliuk
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library