“FOOD STORY” IN VIETNAM TOURISM DEVELOPMENT

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title “FOOD STORY” IN VIETNAM TOURISM DEVELOPMENT
“CÂU CHUYỆN ẨM THỰC” TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM
 
Creator Linh, Nguyễn Thị Suối
 
Subject
Tourism; Food story; History; Culture; Tourism products

Du lịch; Câu chuyện ẩm thực; Lịch sử; Văn hóa; Sản phẩm du lịch
 
Description Food is one of the strengths of Vietnam tourism, but we do not have an attractive culinary tourism brand. According to experts in this field, to develop culinary tourism, it is necessary to exploit cultural and historical factors related to the formation and development of dishes; helping visitors not only feel the taste but also experience its spiritual value. The article gives a suggestion for exploiting the cultural - historical element of cuisine with stories. Research using methods of data collection and processing; consult experts; interdisciplinary research methods. From there, the author defines and categorizes the concept of "food story", analyzing its role in tourism development. We hope, this will be a factor to build a database for Vietnam's culinary tourism - an important task that the Vietnam National Administration of Tourism has set out.
Ẩm thực là một trong những thế mạnh của du lịch Việt Nam, song chúng ta chưa có bước đột phá để tạo dựng thương hiệu du lịch ẩm thực thực sự hấp dẫn. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, để phát triển du lịch ẩm thực, cần khai thác các yếu tố văn hóa, lịch sử liên quan đến quá trình ra đời và phát triển của món ăn; giúp du khách không chỉ được cảm nhận hương vị mà còn được trải nghiệm giá trị tinh thần của nó. Bài viết đưa ra một gợi ý cho việc khai thác yếu tố văn hóa - lịch sử gắn với ẩm thực thông qua các câu chuyện. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập tài liệu và xử lí thông tin; lấy ý kiến chuyên gia; phương pháp nghiên cứu liên ngành để tiếp cận ẩm thực từ nhiều góc độ. Từ đó, tác giả làm rõ khái niệm “câu chuyện ẩm thực”, phân loại câu chuyện ẩm thực thành các dạng biểu hiện cụ thể, phân tích vai trò của nó trong phát triển du lịch. Chúng tôi hy vọng, đây sẽ là một yếu tố để xây dựng cơ sở dữ liệu cho du lịch ẩm thực Việt Nam - một nhiệm vụ quan trọng mà Tổng cục Du lịch đã đặt ra.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4581
10.34238/tnu-jst.4581
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 348 - 356
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 348 - 356
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4581/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library