ASSESSMENT OF THE HUMANITY TOURISM POTENTIAL IN PU LUONG NATURE RESERVE, THANH HOA

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ASSESSMENT OF THE HUMANITY TOURISM POTENTIAL IN PU LUONG NATURE RESERVE, THANH HOA
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH NHÂN VĂN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, THANH HÓA
 
Creator Đông, Nguyễn Thị
Huyền, Chu Thị Hồng
Viên, Nguyễn Thị Hồng
Hồng, Nguyễn Thị
 
Subject
Tourism; Human resources; Tourism resources; Pu Luong nature reserve; Indigenous culture

Du lịch; Tài nguyên nhân văn; Tài nguyên du lịch; Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; Văn hóa bản địa
 
Description Currently, tourism is a fast-growth industry, accounting for a large proportion of the economic structure of Vietnam. The researchers used the method of analysis, document synthesis, the rural rapid assessment method, the chart and map methods to assess humanistic tourism potential in Pu Luong nature reserve. The research results have shown that: Humanistic tourism resources in the Pu Luong are remarkably diverse, with unique tangible and intangible cultural characteristics of the Muong and Thai ethnic minority. Abundant labor resources, the facilities are getting better and better, parallel with tourism development policies of the Management Board of the Natural Reserve and the local authorities are important humanistic tourism potentials in tourism development in Pu Luong. It is the basis for diversified tourism development such as cultural-spiritual tourism, eco-tourism, resort tourism,... The tourism development is based on human resources contributes to raising incomes for local communities, reducing pressure on nature conservation.
Hiện nay, du lịch là một ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ trọng không nhỏ trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Bài báo đã sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phương pháp đánh giá nhanh nông thôn và phương pháp biểu đồ, bản đồ để đánh giá tiềm năng du lịch nhân văn tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Nguồn tài nguyên du lịch nhân văn tại Pù Luông rất đa dạng, với những đặc trưng văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của người Mường, người Thái. Nguồn lao động dồi dào, cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, cùng với những chính sách phát triển du lịch của ban quản lý Khu bảo tồn và chính quyền địa phương là những tiềm năng du lịch nhân văn quan trọng trong phát triển du lịch tại Pù Luông. Đây là cơ sở để phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch văn hóa – tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng... Việc phát triển du lịch dựa trên nguồn tài nguyên nhân văn góp phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương, giảm áp lực đối với công tác bảo tồn thiên nhiên.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4617
10.34238/tnu-jst.4617
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 460 - 467
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 460 - 467
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4617/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library