IDENTIFY SOME OF THE CHARACTERISTICS OF THE FEMALE LABOUR IN TOURISM

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title IDENTIFY SOME OF THE CHARACTERISTICS OF THE FEMALE LABOUR IN TOURISM
NHẬN DIỆN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG NỮ TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
 
Creator Giang, Phan Thị Hồng
 
Subject
The female workforce; Human resources; Jobs; Tourism; Services

Lực lượng lao động nữ; Nguồn nhân lực; Việc làm; Dịch vụ; Du lịch
 
Description At present, women have an increasingly high position in society with their roles gradually being affirmed in all professions. The female workforce in the tourism industry in our country is no exception to that rule. With the dominant number of employees and their unique characteristics, they are becoming an important component to develop the tourism service industry. Research using statistical methods; data analysis; consult experts and conduct sociological surveys to get an overview of human resources in the tourism industry from a gender perspective. From there, the article presents some basic characteristics of the female workforce in the tourism industry in Vietnam and proposes to promote the potential of this workforce.
Hiện nay, người phụ nữ ngày càng có vị thế cao trong xã hội với vai trò dần dần được khẳng định trong mọi ngành nghề. Lực lượng lao động nữ trong ngành du lịch ở nước ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Với số lượng lao động ưu thế, cùng những đặc điểm riêng biệt, họ đang trở thành một thành phần quan trọng để phát triển ngành dịch vụ du lịch. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thống kê; phân tích tư liệu; điều tra xã hội học để có cái nhìn tổng thể về đặc điểm nhân lực ngành du lịch từ góc nhìn về giới. Từ đó, bài viết đưa ra một số đặc điểm cơ bản của lực lượng lao động nữ trong ngành du lịch ở Việt Nam và đề xuất nhằm phát huy khả năng của nguồn nhân lực này trong phạm vi ngành.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4633
10.34238/tnu-jst.4633
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 416 - 424
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 416 - 424
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4633/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library