DEVELOPING THE PRODUCTION AND BUSINESS OF BAMBOO AND RATTAN PRODUCTS IN THE CRAFT VILLAGE OF NAM PHUONG TIEN COMMUNE IN THE COVID-19 PANDEMIC

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DEVELOPING THE PRODUCTION AND BUSINESS OF BAMBOO AND RATTAN PRODUCTS IN THE CRAFT VILLAGE OF NAM PHUONG TIEN COMMUNE IN THE COVID-19 PANDEMIC
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM MÂY TRE ĐAN TẠI LÀNG NGHỀ XÃ NAM PHƯƠNG TIẾN TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19
 
Creator Hồng, Đào Thị
 
Subject Economics
Rattan and bamboo products; Nam Phuong Tien; Market; Manufacturing and trading; Craft village

Sản phẩm mây tre đan; Nam Phương Tiến; Thị trường; Sản xuất và kinh doanh; Làng nghề
 
Description The research was subjected to offer a number of solutions to develop the production and business activities of bamboo and rattan products in the craft village of Nam Phuong Tien commune in the context of the Covid-19 Pandemic. The research used data collection method through the questionnaire survey with a sample size of 150 individuals working in Nam Phuong Tien commune. Using statistical methods of description and economic analysis, the research results show that there are five solutions to develop the production and business activities of bamboo and rattan products in Nam Phuong Tien commune in the context of the Covid-19 Pandemic: (1) The State needs to implement supportive policies to help craft villages stabilize and develop production during the pandemic; (2) The commune authorities need to plan raw materials, establish a market for selling materials; (3) Craft villages need to create new designs, focusing on exploiting the domestic market; (4) Building a model of craft village cooperatives, building a brand to consume products and develop the market through e-commerce platforms; (5) Encouraging factories to link together to create a high level of competition, focusing on improving the skills of employees. The solutions offered are meaningful and highly practical.
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu chính là đưa ra một số giải pháp phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mây tre đan tại làng nghề xã Nam Phương Tiến trong bối cảnh dịch Covid-19. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu thông qua điều tra bằng bảng câu hỏi với kích thước mẫu là 150 cá nhân làm nghề trên địa bàn xã Nam Phương Tiến. Bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích kinh tế, kết quả nghiên cứu đưa ra năm giải pháp phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mây tre đan tại địa bàn xã Nam Phương Tiến trong bối cảnh dịch Covid-19: (1) Nhà nước cần triển khai những chính sách hỗ trợ giúp làng nghề ổn định và phát triển sản xuất trong đại dịch; (2) Chính quyền xã cần quy hoạch nguồn nguyên liệu, hình thành chợ bán nguyên liệu; (3) Làng nghề cần sáng tạo mẫu mã mới, chú trọng khai thác thị trường nội địa; (4) Xây dựng mô hình Hợp tác xã làng nghề, tạo dựng thương hiệu nhằm tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường qua các sàn thương mại điện tử; (5) Khuyến khích các xưởng liên kết với nhau nhằm tạo ra sức cạnh tranh cao, chú trọng nâng cao tay nghề cho người lao động. Các giải pháp đưa ra đều có ý nghĩa và mang tính thực tiễn cao.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4552
10.34238/tnu-jst.4552
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 378- 385
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 378- 385
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4552/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library