USING THE INTEGRATED FUZZY LINGUISTIC APPROACH TO ANALYZE ENABLERS OF THE LOGISTICS OUTSOURCING DECISION MAKING: MEKONG DELTA AGRICULTURAL PRODUCTS SUPPLY CHAIN CONTEXT

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USING THE INTEGRATED FUZZY LINGUISTIC APPROACH TO ANALYZE ENABLERS OF THE LOGISTICS OUTSOURCING DECISION MAKING: MEKONG DELTA AGRICULTURAL PRODUCTS SUPPLY CHAIN CONTEXT
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHỈ SỐ MỜ TÍCH HỢP ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 
Creator Ngân, Nguyễn Thị Thanh
Lợi, Nguyễn Thắng
Hòa, Hồ Thị Thu
 
Subject
Logistics Outsourcing; Supply chain of agricultural products; Fuzzy ISM-MICMAC; Triangular linguistic; Mekong Delta
Kinh tế
Thuê ngoài dịch vụ logistics; Chuỗi cung ứng hàng nông sản; Phân tích ISM-MICMAC mờ; Ngôn ngữ tam giác; Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Description Logistics outsourcing is becoming a trend of logistics activities of enterprises, especially agribusiness enterprises in Vietnam. The purpose of this paper is to analyze the factors affecting the decision to outsource logistics services. This study presents an integrated fuzzy index approach including fuzzy inferred structure model (FISM), fuzzy cross-effect matrix multiplication for factor group classification (FMICMAC) to determine the importance actually of the elements. The results showed that 14 factors have the greatest impact on the decision to outsource logistics services in the Mekong Delta region.
Thuê ngoài logistics đang trở thành xu thế của hoạt động logistics của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh nông sản tại Việt Nam. Mục đích của bài báo này là phân tích các yếu tố tác động đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics. Nghiên cứu này trình bày phương pháp tiếp cận chỉ số mờ tích hợp bao gồm mô hình cấu trúc diễn dịch mờ (FISM), phép nhân ma trận tác động chéo mờ cho phân loại nhóm yếu tố (FMICMAC) để xác định tầm quan trọng thực sự của các yếu tố. Kết quả cho thấy 14 yếu tố có tác động lớn nhất đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Trường Đại học FPT Cần Thơ
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBigdata)-Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)-Tập đoàn Vingroup
 
Date 2021-06-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4427
10.34238/tnu-jst.4427
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 335 - 347
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 335 - 347
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4427/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library