CHINA PRIVATE ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESS AND SOME REFERENCES FOR VIETNAM

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CHINA PRIVATE ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESS AND SOME REFERENCES FOR VIETNAM
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ THAM KHẢO ĐỐI VỚI VIỆT NAM
 
Creator Đức, Nguyễn Văn
 
Subject
Economy; Private; Private economy; China; Vietnam
Khoa học xã hội
Kinh tế; Tư nhân; Kinh tế tư nhân; Trung Quốc; Việt Nam
 
Description The private economy is an economic component based on the private ownership regime of the means of production, the private economic development makes an important contribution to promoting socio-economic development. After more than 40 reforms opened up, the Chinese private economy played an important role in making China the second largest economy in the world. The article focuses on clarifying the development process, the role of the private sector in the Chinese economy (1978 – 2018) and reference experiences for Vietnam. By using historical, logical, comparative, statistical, and analytical methods, the research results aim to clarify the contribution and role of the private economy to the development of the Chinese economy and references to the private economic development in Vietnam.
Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế tư nhân góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Sau hơn 40 cải cách mở cửa, kinh tế tư nhân Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Bài báo tập trung làm rõ quá trình phát triển, vai trò của thành phần kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn (1978 – 2018) và những kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu lịch sử, logic và so sánh, thống kê, phân tích, bài nghiên cứu đã làm rõ những đóng góp, vai trò của kinh tế tư nhân đối với sự phát trển của nền kinh tế Trung Quốc và những tham khảo đối với việc phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4486
10.34238/tnu-jst.4486
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 293 - 300
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 293 - 300
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4486/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library