VISUAL EFFECT IN TVC ADVERTISING PRODUCTION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title VISUAL EFFECT IN TVC ADVERTISING PRODUCTION
KỸ XẢO ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH TRONG SẢN XUẤT TVC QUẢNG CÁO
 
Creator Cúc, Phan Thị
Loan, Nguyễn Thị
 
Subject
Visual Effect; Television Commercials; Promotional video; Communication; Attract Customers
Chuyên san Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế
Kỹ xảo điện ảnh; TVC quảng cáo; Phim quảng cáo; Truyền thông; Thu hút khách hàng
 
Description With the current outstanding development of film-making technology and techniques as well as post-production, access to the visual effect method is necessary to help TVCs (Television Commercials) become more attractive and lively. The purpose of the study is to analyze, evaluate, and confirm the effectiveness of using techniques in TVC production and evaluate the role of techniques in increasing customer attraction, communication effectiveness and brand promotion for businesses. The authors use the method of document research, collecting data through observing the reach of viewers on TVCs posted on the internet and the authors’ TVCs on Athenco Beauty Salon in Thai Nguyen. Specifically, the study was conducted by questionnaire for 50 customers attending the Enju White Collagen product introduction program of the beauty salon on April 23-24, 2021 and the number of customers approached on the fanpage during 01 month from 4/4-30/4/2021. The results show that TVCs uses technical factors that contribute to increase the number of customers, improve sales for the beauty salon in particular and the development of businesses in general.
Với sự phát triển vượt trội của công nghệ và kỹ thuật làm phim, sản xuất hậu kỳ hiện nay, việc tiếp cận với phương pháp kỹ xảo điện ảnh là cần thiết để giúp những TVC (Television Commercials) quảng cáo trở nên hấp dẫn và sống động hơn. Mục đích nghiên cứu của bài báo là phân tích, đánh giá, khẳng định hiệu quả sử dụng kỹ xảo trong sản xuất TVC quảng cáo và đánh giá vai trò của kỹ xảo trong việc tăng sự thu hút khách hàng, hiệu quả của truyền thông, quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu thông qua quan sát mức độ tiếp cận của người xem của các TVC quảng cáo đã được đăng trên Internet và các TVC quảng cáo sản phẩm, dịch vụ mà tác giả đã và đang làm để phát triển thương hiệu cho Thẩm mỹ viện Athenco tại Thái Nguyên. Cụ thể, nghiên cứu được thực hiện bằng phiếu hỏi đối với 50 khách hàng tham dự chương trình giới thiệu sản phẩm Enju White Collagen của Thẩm mỹ viện diễn ra ngày 23-24/4/2021 và lượng khách hàng tiếp cận trên fanpage trong 1 tháng làm chiến dịch truyền thông từ 4/4-30/4/2021. Kết quả cho thấy TVC quảng cáo có sử dụng yếu tố kỹ xảo góp phần thúc đẩy tăng số lượng khách hàng giúp cải thiện doanh số cho Thẩm mỹ viện nói riêng và sự phát triển của các doanh nghiệp nói chung.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4548
10.34238/tnu-jst.4548
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 452 - 459
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 452 - 459
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4548/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library