AGAINST THE FEUDAL CHURCH OF NATURAL SCIENTISTS IN WESTERN EUROPE (XVI - XVII CENTURIES)

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title AGAINST THE FEUDAL CHURCH OF NATURAL SCIENTISTS IN WESTERN EUROPE (XVI - XVII CENTURIES)
VẤN ĐỀ ĐẤU TRANH CHỐNG GIÁO HỘI PHONG KIẾN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở TÂY ÂU (THẾ KỈ XVI – XVII)
 
Creator Nam, Mai Văn
Ban, Bùi Lê
 
Subject
Science of Western Europe; Feudal Church; Western European scientists; The struggles of scientists; The Age of Giants

Khoa học Tây Âu; Giáo hội phong kiến; Nhà khoa học Tây Âu; Đấu tranh của nhà khoa học; Thời đại khổng lồ
 
Description One of the most important tasks of studying history is to research the development of science. With the use of historical and logical methods, combined with analytical and synthetic methods, this paper will study deeply on scientists' struggle for the development of world science, including the reasons, process, results, meaning, and experience of western scientists in the XVI-XVII centuries. Their competitions were to protect truth, new scientific hypothesis, and achievements. They argued with the conservative opposition from the Church in subjects of knowledge to present new and scientific methodologies, to protect freedom and to encourage scientific experiment. With their arguments, science obtained many achievements, and new subjects were researched. By results from the Renaissance period, world knowledge was expanded and it created foundation to open a new period: the Enlightenment.
Tìm hiểu lịch sử phát triển của Khoa học là một trong những vấn đề nghiên cứu quan trọng của Sử học. Với việc sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc, kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp, bài viết đi sâu nghiên cứu nguyên nhân, nội dung, quá trình phát triển, kết quả, ý nghĩa của các cuộc đấu tranh của các nhà khoa học Tây Âu ở hai thế kỉ XVI – XVII. Đó chính là các cuộc đấu tranh bảo vệ chân lý, các học thuyết khoa học mới, tiến bộ mà các học giả là những chiến sĩ trên mặt trận khoa học. Nhà khoa học bỏ qua sự thách thức của Giáo hội trong các lĩnh vực cụ thể của tri thức khoa học, trình bày những quan điểm phương pháp luận, bảo vệ tư tưởng tự do, ưu tiên khoa học thực nghiệm. Từ đó dẫn đến thời kỳ bùng nổ của khoa học tự nhiên, với nhiều chân lý được khẳng định, cùng nhiều ngành khoa học mới ra đời. Với những phát minh mới và tinh thần đấu tranh của các nhà khoa học thời Phục hưng, kho tàng tri thức đã được mở rộng, cách mạng khoa học bùng nổ ở thế kỷ XVIII, Tây Âu bước sang Thế kỷ Ánh sáng.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4596
10.34238/tnu-jst.4596
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 410 - 415
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 410 - 415
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4596/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library