REALITY AND PROPOSED SOLUTIONS TO INCREASE PRESCHOOL EDUCATION STUDENTS’ INTEREST IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS AT THE UNIVERSITY OF EDUCATION – THAI NGUYEN UNIVERSITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title REALITY AND PROPOSED SOLUTIONS TO INCREASE PRESCHOOL EDUCATION STUDENTS’ INTEREST IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS AT THE UNIVERSITY OF EDUCATION – THAI NGUYEN UNIVERSITY
THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Creator Dũng, Nguyễn Văn
Khương, Trần Minh
 
Subject
Reality; Propose; Measures; Interest; Physical Education; Faculty of Preschool Education; TNU - University of Education

Thực trạng; Đề xuất; Biện pháp; Hứng thú; Giáo dục thể chất; Khoa Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
 
Description Employing some dominant research methods in educational science, this paper has attempted to evaluate students’ learning interests in the course of Physical Education in Faculty of Preschool Education, Thai Nguyen University of Education. Moreover, the paper has investigated the causes for this reality, based on which measures are provided to enhance students’ interests in the mentioned course. It is suggested that the following seven measures should be applied to boost students’ interests in Physical Education lessons in Faculty of Preschool Education in particular and Thai Nguyen University of Education in general. The measures include: Measure 1: Constantly propagandizing the role and significance of physical education training; Measure 2: Upgrading the facilities for the training; Measure 3: Improving course delivery methods and teaching methods; Measure 4: Enhancing the quality and qualifications of lecturers; Measure 5: Using suitable games and competitions in lessons; Measure 6: Organizing more university-level tournaments; Measure 7: Establishing sport clubs for students.
Sử dụng chủ yếu các phương pháp thường quy định trong nghiên cứu khoa học giáo dục, nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng hứng thú của sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đối với môn học Giáo dục Thể chất cũng như những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao hứng thú đối với môn học của sinh viên. Kết quả cho thấy, nghiên cứu đã xác định được 07 biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên, góp phần đào tạo toàn diện sinh viên của Khoa và Nhà trường. Đó là các biện pháp: Biện pháp 1: Không ngừng tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện Thể dục thể thao; Biện pháp 2: Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện; Biện pháp 3: Cải tiến hình thức tổ chức, đào tạo, phương pháp giảng dạy phù hợp; Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng và trình độ giảng viên; Biện pháp 5: Áp dụng phương pháp trò chơi và thi đấu trong giờ học; Biện pháp 6: Tăng cường tổ chức các giải đấu cấp trường; Biện pháp 7: Thành lập Câu lạc bộ Thể dục thể thao dành cho sinh viên.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4502
10.34238/tnu-jst.4502
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 371 - 377
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 371 - 377
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4502/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library