ENHANCING VOCABULARY THROUGH TRANSLATING STORIES BY THIRD - YEAR STUDENTS MAJORING IN ENGLISH LANGUAGE: A CASE STUDY AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ENHANCING VOCABULARY THROUGH TRANSLATING STORIES BY THIRD - YEAR STUDENTS MAJORING IN ENGLISH LANGUAGE: A CASE STUDY AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY
NGHIÊN CỨU TĂNG VỐN TỪ THÔNG QUA VIỆC DỊCH TRUYỆN NGẮN CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: MỘT NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Creator Nga, Lê Vũ Quỳnh
 
Subject
Case study; Translation; Short stories; Vocabulary; Enriching vocabulary
Khoa học xã hội
Nghiên cứu tình huống; Dịch thuật; Truyện ngắn; Từ vựng; Tăng cường vốn từ vựng
 
Description Short stories are often used as a supplementary material to help increase the vocabulary of English learners. This article presents the practice of short story translation to improve students' vocabulary in module Advanced English Translation for a group of 35 English-language juniors. This is a case study, using such data collection tools as questionnaires, translations of short stories and glossaries constructed during the story translation process, and tests to get information to answer 3 research questions: How do teachers assess students' vocabulary? What attitude do students have about the importance of vocabulary in the learning process of translation? And How does short stories translation help increase students' vocabulary? The results obtained are very positive as the majority of students show significant improvement in many aspects, especially vocabulary. Short stories are proven to be both authentic and aesthetic learning materials for learners to develop vocabulary and other communication skills.
Truyện ngắn là một loại hình văn học thường xuyên được sử dụng như một học liệu hỗ trợ giúp tăng lượng từ vựng của người học tiếng Anh. Bài báo này trình bày việc áp dụng thực hành dịch truyện ngắn để nâng cao vốn từ vựng cho sinh viên trong học phần Biên dịch tiếng Anh cho một nhóm 35 sinh viên năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Anh. Đây là một nghiên cứu tình huống, sử dụng những công cụ thu thập dữ liệu như phiếu điều tra, các bài dịch truyện ngắn và bảng từ vựng cá nhân được xây dựng trong quá trình dịch, và các bài kiểm tra giữa học kì để lấy thông tin trả lời 3 câu hỏi nghiên cứu: Giảng viên đánh giá như thế nào về vốn từ vựng của sinh viên? Sinh viên có thái độ như thế nào về tầm quan trọng của từ vựng trong quá trình học dịch? Và dịch truyện ngắn giúp tăng cường vốn từ vựng của sinh viên như thế nào? Kết quả thu được từ những công cụ trên là rất tích cực khi phần lớn sinh viên thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt, đặc biệt là từ vựng. Truyện ngắn được chứng minh là một học liệu vừa có tính thực tiễn, vừa có tính thẩm mỹ để người học phát triển vốn từ vựng và các kĩ năng giao tiếp khác.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Trường Ngoại ngữ - ĐHTN
 
Date 2021-06-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4574
10.34238/tnu-jst.4574
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 326 - 334
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 326 - 334
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4574/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library