USING ROLE - PLAYING METHODS IN TEACHING GRADE 10 CIVICS EDUCATION IN HIGH SCHOOL

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USING ROLE - PLAYING METHODS IN TEACHING GRADE 10 CIVICS EDUCATION IN HIGH SCHOOL
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
Creator Anh, Ngô Thị Lan
Thủy, Hoàng Thu
 
Subject
Teaching method; Role-playing teaching method; Civics education; Worldview; Moral education
Khoa học và XHNV
Phương pháp dạy học; Phương pháp dạy học đóng vai; Giáo dục công dân; Thế giới quan; Giáo dục đạo đức
 
Description Teaching by role-playing method is very suitable for social science subjects, including civics education. Using role-playing method in teaching grade 10 civics education is the practice of teachers orienting cognitive activities, educating attitudes, forming and developing students' skills. This orientation is done through designing and organizing activities for learners to role-playing civics education situations. Thereby, learners can express personal opinions, views, and positions; demonstrate attitudes, thoughts and behaviors, and how to deal with situations arising in the subject's practice such as worldview issues, moral education, etc. When using the role-playing method in teaching some specific contents of the 10th grade civics education subject, especially the "ethical citizenship" section, will promote the positivity and creativity of learners, creating the attractiveness of the subject to meet the innovation in teaching today. The article uses the method of analysis - synthesis and comparison to show the advantages of using the role-playing method in teaching 10th grade public education. The research results of the article have theoretical and practical meaning, contributing to innovating teaching methods of 10th grade civics education in our country's high schools today.
Dạy học bằng phương pháp đóng vai rất thích hợp với các môn khoa học xã hội, trong đó có môn Giáo dục công dân. Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 là việc giáo viên định hướng hoạt động nhận thức, giáo dục thái độ, hình thành và phát triển kỹ năng của học sinh. Việc định hướng này được thực hiện thông qua hoạt động thiết kế, tổ chức cho người học sắm vai các tình huống Giáo dục công dân. Qua đó, người học có thể thể hiện chính kiến, quan điểm, lập trường cá nhân; thể hiện thái độ, tư tưởng và cách ứng xử, cách giải quyết tình huống nảy sinh trong thực tiễn của môn học như các vấn đề về thế giới quan, về giáo dục đạo đức… Khi sử dụng phương pháp đóng vai vào dạy học một số nội dung cụ thể của môn Giáo dục công dân lớp 10 đặc biệt phần “Công dân với đạo đức” sẽ phát huy được tính tích cực, sáng tạo của người học, tạo ra sự hấp dẫn của môn học đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong dạy học hiện nay. Bài báo sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, so sánh để chỉ ra nhưng ưu thế của việc sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công lớp 10. Kết quả nghiên cứu của bài báo mang giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 ở các trường trung học phổ thông nước ta hiện nay.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4603
10.34238/tnu-jst.4603
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 445 - 451
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 445 - 451
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4603/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library