IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC TO TOURISM ACTIVITIES AND LOCAL COMMUNITY'S LIVING ACTIVITIES IN SA PA CITY – LAO CAI UP TO DECEMBER 2020

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC TO TOURISM ACTIVITIES AND LOCAL COMMUNITY'S LIVING ACTIVITIES IN SA PA CITY – LAO CAI UP TO DECEMBER 2020
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID- 19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ XÃ SA PA – LÀO CAI TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2020
 
Creator Nhâm Tuất, Nguyễn Thị
Huyền, Nguyễn Thu
Linh, Vi Thùy
Hà, Trần Thị Ngọc
Tuyết, Nguyễn Thị
Hường, Nguyễn Thu
 
Subject
Covid - 19; Sa Pa; Joining; Travel; Livelihoods
Xã hội, du lịch
Covid - 19; Sa Pa; Sự tham gia; Du lịch; Sinh kế
 
Description The article focuses on analyzing and comparing the impact of the Covid-19 pademic on tourism activities in Hoang Lien National Park, Sa Pa city, Lao Cai province before the Covid-19 epidemic appeared. the period of lockdown (from February to May in 2020) and the period after lockdown (from June to December in 2020). Research results are based on survey results, questionnaire interviews, random interviews. Since the appearance of the Covid-19 epidemic, people's lives have been greatly affected by the pandemic when airports and borders were closed, social distancing was applied in the country, and domestic visitors were also limited. The  number of tourists decreased by 76% compared to 2019 in which there are no international tourists using flights to visit Sa Pa resorts, the number of domestic tourists is gradually increasing.  from July 2020. People's income during the Covid - 19 period was very badly affected, service groups almost had no income, only groups of people staying, selling food and selling souvenirs had very small income. Up to 12/2020  now, the average income of people has been about 35% - 45% compared to previous years.
Bài báo tập trung nghiên cứu phân tích so sánh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 đến hoạt động du lịch tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai trước khi dịch bệnh Covid – 19 xuất hiện, giai đoạn giãn cách xã hội (tháng 2- 5/2020) và giai đoạn sau khi áp dụng giãn cách xã hội do dịch bệnh (từ tháng 6 – 12/2020). Kết quả nghiên cứu được dựa trên kết quả điều tra, phỏng vấn theo bảng hỏi, phỏng vấn ngẫu nhiên. Kể từ khi dịch bệnh Covid- 19 xuất hiện, đời sống của người dân bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch.Tại thời điểm áp dụng biện pháp dãn cách xã hội, cảng hàng không và biên giới bị đóng cửa, khách nội địa cũng hạn chế đi du lịch hơn kéo theo đó tổng lượng khách du lịch đến tham quan giảm 76% so với 2019 trong đó không có lượt khách quốc tế sử dụng chuyến bay đến nghỉ dưỡng tham quan tại Sa Pa.Lượng khách du lịch trong nước đang dần tăng lên từ tháng 7/2020. Thu nhập của người dân trong giai đoạn Covid – 19 bị ảnh hưởng rất nặng nề, các nhóm dịch vụ gần như là không có thu nhập, duy chỉ có nhóm lưu trú, bán hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm là có thu nhập rất nhỏ. Tính đến tháng 12/2020,  thu nhập bình quân của người dân bằng  khoảng 35 - 45% so với những năm trước.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4575
10.34238/tnu-jst.4575
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 402 - 409
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 402 - 409
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4575/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library