STUDY ON THE HOUSEHOLD WASTE SORTING AT SOURCE IN GROUPS 1, 2, 3 HOANG VAN THU WARD, THAI NGUYEN CITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY ON THE HOUSEHOLD WASTE SORTING AT SOURCE IN GROUPS 1, 2, 3 HOANG VAN THU WARD, THAI NGUYEN CITY
NGHIÊN CỨU VIỆC THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN TỔ 1, 2, 3 - PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
 
Creator Viên, Nguyễn Thị Hồng
Huyền, Chu Thị Hồng
Đông, Nguyễn Thị
Huyền, Nguyễn Thu
 
Subject
Domestic waste; Garbage sorting; Environmental protection; Hoang Van Thu ward; Thai Nguyen city

Rác thải sinh hoạt; Phân loại rác thải; Bảo vệ môi trường; Phường Hoàng Văn Thụ; Thành phố Thái Nguyên
 
Description This research was carried out to assess the current status of household waste sorting at the source to propose practical solutions to achieve efficiency in the household waste sorting at source in Thai Nguyen city. The methods used in this study include analytical method, document synthesis, sociological investigation method, and mathematical method. The study results indicated that 100% of households and business households in the area of groups 1, 2, and 3 agreed and supported to the project of household waste sorting at source; 93.88-98.71% of households know how to sort waste; 96% of households put household waste in the right place. The majority of households have carried out the household waste sorting, and the percentage of households implementing the household waste sorting ranges from 52.6-56.9%. The number of households using household waste sorting tools for right purposes and dumping them on time is not high. To achieve the sorting waste at source and maintain effectively, the organization and implementation need to be carried out synchronously, attracting the participation and response of the entire population, in the direction of: Sorting at the right source, collect properly, treat effectively and carry out propaganda more often to the people.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn để từ đó có cơ sở đề xuất những giải pháp thiết thực đạt hiệu quả trong công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp toán học. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: 100% các hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn tổ 1, 2, 3 đồng thuận, ủng hộ đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; 93,88-98,71% số hộ biết cách phân loại rác; 96% số hộ bỏ rác đúng nơi quy định; đa số các hộ dân đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, tỷ lệ số hộ thực hiện phân loại rác dao động từ 52,6-56,9%; số hộ sử dụng dụng cụ phân loại rác được phát đúng mục đích và đổ rác đúng giờ chưa cao. Để công tác phân loại rác tại nguồn đạt được và duy trì hiệu quả, công tác tổ chức thực hiện cần được tiến hành đồng bộ, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của toàn dân, theo hướng: Phân loại tại nguồn đúng, thu gom đúng, xử lý hiệu quả, thực hiện tuyên truyền thường xuyên hơn cho người dân.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4605
10.34238/tnu-jst.4605
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 365 - 370
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 365 - 370
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4605/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library