HISTORY LESSON ON MAINTAINING THE LEADERSHIP ROLE OF THE NGHE TINH SOVIET PARTY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title HISTORY LESSON ON MAINTAINING THE LEADERSHIP ROLE OF THE NGHE TINH SOVIET PARTY
BÀI HỌC LỊCH SỬ VỀ GIỮ VỮNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
 
Creator Hương, Lê Thị Thu
 
Subject
Soviet; Nghe Tinh; History lessons; Maintain; The leadership role of the Party

Xô viết; Nghệ Tĩnh; Bài học lịch sử; Giữ vững; Vai trò lãnh đạo của Đảng
 
Description The 1930-1931 revolutionary movement, culminating in the Nghe-Tinh Soviet Union, had important historical significance in the struggle for national and class liberation in our country, leaving important lessons and experiences, including lessons on maintaining the leadership role of the Party in the revolutionary struggle. Studying lessons on maintaining the leadership role of the Party in the Nghe Tinh Soviet, the author uses historical methods and logical methods, methods of analysis, synthesis and comparison to study the following contents: an overview of the Nghe - Tinh Soviet; experience in maintaining the leadership role of the Party in the Nghe Tinh Soviet; Looking back at the issue of maintaining the Party's leadership role in the Nghe-Tinh Soviet Union, after nearly a century. The research results show that the lessons on maintaining the leadership role of the Party from the Nghe-Tinh Soviets in history are still of great value in the current national context.
Phong trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp ở nước ta, đã để lại những bài học lịch sử quan trọng, trong đó có bài học về giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh cách mạng. Nghiên cứu bài học về giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong Xô viết Nghệ Tĩnh, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để nghiên cứu những nội dung: Giới thiệu khái quát về Xô viết Nghệ - Tĩnh; kinh nghiệm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong Xô viết Nghệ Tĩnh; nhìn lại vấn đề giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong Xô viết Nghệ -Tĩnh, sau gần một thế kỷ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những bài học về việc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng từ Xô viết Nghệ - Tĩnh trong lịch sử vẫn còn có giá trị to lớn trong bối cảnh đất nước hiện nay.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4567
10.34238/tnu-jst.4567
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 317 - 325
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 317 - 325
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4567/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library