THE FACTORS AFFECTING PEOPLE’S INTENTIONS TO REDUCE THE USE OF NYLON BAGS IN DALAT, VIET NAM

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE FACTORS AFFECTING PEOPLE’S INTENTIONS TO REDUCE THE USE OF NYLON BAGS IN DALAT, VIET NAM
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH GIẢM SỬ DỤNG TÚI NYLON CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, VIỆT NAM
 
Creator Dung, Nguyễn Thị Bảo
Cúc, Nguyễn Thị
 
Subject
Intention; Reduce use; Plastic waste; Nylon bags; People Da Lat

Ý định; Giảm sử dụng; Rác thải nhựa; Túi nylon; Người dân Đà Lạt
 
Description The objective of this study is to identify and measure the factors’ impact on people's intentions to reduce the use of nylon bags in Da Lat city. The proposed research model includes five groups of factors such as: (i) attitude; (ii) behavior control awareness; (iii) personal norm; (iv) awareness of the harmful effects of nylon bags on the environment and (v) awareness of the effects of nylon bags to human health. Based on 350 randomly-selected survey, data were collected from 320 valid surveys and processed using SPSS 20 software. The results of the linear regression model showed that all five factors affect the intention to reduce the use of nylon bags. In particular, the awareness of the harmful effects of nylon bags on the environment have the most positive impacts. Besides, the study also found that people's attitudes were not really positive about reducing the use of nylon bags. The results of this study can be the basis for local authorities to propose appropriate policy solutions to enhance the people’s intention to reduce the use of nylon bags.
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm nhận diện và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định giảm sử dụng túi nylon của người dân ở TP. Đà Lạt. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm năm nhóm yếu tố ảnh hưởng là: (i) thái độ; (ii) nhận thức kiểm soát hành vi; (iii) chuẩn chủ quan; (iv) nhận thức tác hại của túi nylon đến môi trường và (v) nhận thức ảnh hưởng của túi nylon đến sức khỏe. Trên cơ sở khảo sát 350 người dân sinh sống tại địa bàn thành phố với 320 bảng khảo sát hợp lệ và dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20. Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy, cả năm nhóm yếu tố đều có ảnh hưởng đến ý định giảm sử dụng túi nylon. Trong đó, nhận thức tác hại của túi nylon đến môi trường là biến ảnh hưởng mạnh nhất. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhận thấy rằng thái độ của người dân chưa thật sự tích cực đối với việc giảm sử dụng túi nylon. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở giúp cho các nhà chức trách có các giải pháp chính sách thích hợp nhằm nâng cao ý định giảm sử dụng túi nylon.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4408
10.34238/tnu-jst.4408
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 274 - 282
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 274 - 282
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4408/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library