RESPONSIBILITIES OF THE OFFICE IN OFFICE ADMINISTRATION ACTIVITIES AT HANOI CITY LABOR UNION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESPONSIBILITIES OF THE OFFICE IN OFFICE ADMINISTRATION ACTIVITIES AT HANOI CITY LABOR UNION
TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN PHÒNG TRONG VIỆC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Creator Trang, Bùi Quỳnh
 
Subject Office Managament
Office Management; Roles of office; Office; The responsibility of office; Solutions
Quản trị văn phòng
Quản trị văn phòng; Vai trò; Văn phòng; Trách nhiệm của văn phòng; Giải pháp
 
Description Managing an Administration Department functions is contrary to the other departmental activities in an organization. This operational characteristic comes from the function of the Administration office ensuring to receive the information from all sources for an organization or a department. Agencies, units’ issues related to the responsibility of the office are being asked to learn and research. The responsibility of the office in the management of the office is based on many research methods, in this article, the author used... analyzed, comparative and explanatory methods and the information from other scholars to analyze and compare the role of office management for an organization in general and in a trade union in particular. From the result, the author comes up with suggestions and solutions to increase the awareness of the position of administrative management activities in the trade union or an organization, from this improving the current office management system.
Duy trì hoạt động thường nhật của văn phòng khác với các hoạt động trong tổ chức, đặc tính hoạt động này xuất phát từ chức năng của văn phòng để đảm bảo tiếp nhận được mọi nguồn tin của mọi đối tượng đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị nên những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của văn phòng đang được đặt ra để tìm hiểu, nghiên cứu. Trách nhiệm của văn phòng trong việc hoạt động quản trị văn phòng được dựa trên nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó tác giả chủ yếu sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, diễn giải, đồng thời dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp thu được từ các bài báo, sách, quan điểm của các nhà học giả, tác giả đã phân tích, đánh giá thực tiễn và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng nhận thức đúng đắn về về vị trí và vai trò của công tác văn phòng đối với hoạt động của Liên đoàn lao động nói chung cũng như trong hoạt động quản lý hành chính để từng bước đưa công tác văn phòng tại cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống đi vào nề nếp.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4584
10.34238/tnu-jst.4584
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 476 - 482
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 476 - 482
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4584/pdf
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/4584/229
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library