THE PARTY COMMITTEE OF THAI NGUYEN UNIVERSITY INCREASES POLITICAL AND IDEOLOGICAL EDUCATION FOR OFFICIALS, PARTY MEMBERS AND LEARNERS IN THE CURRENT PERIOD

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE PARTY COMMITTEE OF THAI NGUYEN UNIVERSITY INCREASES POLITICAL AND IDEOLOGICAL EDUCATION FOR OFFICIALS, PARTY MEMBERS AND LEARNERS IN THE CURRENT PERIOD
ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 
Creator Toàn, Nguyễn Hữu
Thảo, Nguyễn Thị
Lệ, Hoàng Thị Bích
 
Subject
Thai Nguyen University; Party Committee; Party members; Officials; Learners; Political and ideological education

Đại học Thái Nguyên; Đảng bộ; Đảng viên; Cán bộ; Người học; Giáo dục chính trị, tư tưởng
 
Description This article deals with political and ideological education for officials, party members, and learners at the Party Committee of Thai Nguyen University. With the use of historical and logical methods, combined with analytical and synthetic methods, it helps to clarify the policies and results achieved in political and ideological education of the Party Committee of Thai Nguyen University. In order to strengthen and improve the quality of political and ideological education for officials party members, and learners in the current period, the Party Committee of Thai Nguyen University needs to focus on a number of key tasks such as renovating the Party's leadership styles, improving the leadership capacity and strength of party organizations and party members; continuing to effectively implement Directive No. 05-CT/TW of the Politburo on "Promoting study and following Ho Chi Minh's thought, morality and style"… Strengthening political and ideological education will contribute to building a contingent of cadres, party members and learners with revolutionary political qualities, noble ideals, and a firm belief in leadership of the Party, and the path to socialism in our country.
Bài viết này đề cập tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người học tại Đảng bộ Đại học Thái Nguyên. Với việc sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc, kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp... giúp chúng ta làm rõ những chủ trương và kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên. Để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người học trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người học với những phẩm chất chính trị cách mạng, lý tưởng cao đẹp, có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4642
10.34238/tnu-jst.4642
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 436 - 444
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 436 - 444
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4642/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library