IMPACTS OF SOCIAL CAPITAL ON THE TAX COMPLIANCE BEHAVIOR OF ENTERPRISES IN NINH THUAN PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title IMPACTS OF SOCIAL CAPITAL ON THE TAX COMPLIANCE BEHAVIOR OF ENTERPRISES IN NINH THUAN PROVINCE
TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH NINH THUẬN
 
Creator Hường, Hà Thị
Thùy, Nguyễn Ngọc
 
Subject
Social Capital; Tax Compliance; EFA; Enterprise; Ninh Thuan
Kinh tế, Quản lý kinh tế
Vốn xã hội; Tuân thủ thuế; EFA; Doanh nghiệp; Ninh Thuận
 
Description The purpose of this article is to analyze the current status of social capital factors and to measure their impacts on the tax compliance behavior of enterprises, thereby proposing solutions to improve the tax compliance behavior of enterprises in Ninh Thuan province. The study uses qualitative method such as expert interview in combination with quantitative analysis though reliability testing (Cronbach's Alpha), exploratory factor analysis (EFA) and regression analysis with data collected from a survey of 200 random enterprises in Ninh Thuan province. The results show that the social capital components that affect the tax compliance behavior include 5 factors: Characteristics of business owners; Trust; Social networks; Social norm; Mutual support. From the research results, the author also offers some solutions such as: increasing the trust of businesses; improving tax knowledge, awareness of business owners about tax compliance; helping, sharing information reciprocity in social networks to improve tax compliance behavior in Ninh Thuan province.
Bài viết được thực hiện nhằm phân tích thực trạng các yếu tố vốn xã hội và tác động của chúng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách phỏng vấn chuyên gia kết hợp với nghiên cứu định lượng thông qua kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha), EFA và phân tích mô hình hồi quy tuyến tính với dữ liệu từ khảo sát ngẫu nhiên 200 doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận. Kết quả cho thấy các yếu tố vốn xã hội tác động đến hành vi tuân thủ thuế bao gồm 5 yếu tố: Đặc điểm của chủ doanh nghiệp; Niềm tin; Các mạng lưới xã hội; Chuẩn mực xã hội; Sự tương trợ. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra các một số giải pháp như: gia tăng sự tin tưởng của doanh nghiệp; nâng cao kiến thức về thuế, nhận thức của chủ doanh nghiệp về tuân thủ thuế; giúp đỡ, chia sẻ thông tin qua lại lẫn nhau trong các mạng lưới xã hội để nâng cao hành vi tuân thủ thuế tại tỉnh Ninh Thuận.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4572
10.34238/tnu-jst.4572
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 393 - 401
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 393 - 401
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4572/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library