A PILOT ASSESSMENT OF TEACHING PROFESSION APPROPRIATENESS FOR TEACHER STUDENTS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A PILOT ASSESSMENT OF TEACHING PROFESSION APPROPRIATENESS FOR TEACHER STUDENTS
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NGHỀ DẠY HỌC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM
 
Creator Nam, Nguyễn Danh
Hùng, Nguyễn Thanh
Vân, Đinh Thị Hồng
 
Subject
Career appropriateness; Teaching profession appropriateness; Assessment scale; Teaching profession; Teacher student; Teacher education
Giáo dục học
Sự phù hợp nghề; Sự phù hợp nghề dạy học; Thang đánh giá; Nghề dạy học; Sinh viên sư phạm; Đào tạo giáo viên
 
Description This paper presents the results obtained from a pilot assessment of the appropriateness of teaching profession for nearly 1,000 teacher students of a number of pedagogical universities in the country. Research results show that the job suitability of many teacher students is very low, and the students’ ability to adapt to their careers after graduation is still limited. Therefore, the career suitability scale can help students self-assess and evaluate each other, thereby building a plan for self-adjustment and self-improvement of personal competencies and qualities throughout the training process at the university towards a higher level of appropriateness for the teaching profession. This paper also points out some measures to renovate teacher education programs towards improving the relevance of teaching profession for teacher students.
Bài viết trình bày kết quả đánh giá thử nghiệm bước đầu về sự phù hợp nghề dạy học đối với gần 1.000 sinh viên sư phạm của một số trường sư phạm trong cả nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ phù hợp nghề của nhiều sinh viên sư phạm rất thấp, khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường còn nhiều hạn chế. Do đó, thang đo sự phù hợp nghề có thể giúp sinh viên tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, qua đó xây dựng kế hoạch tự điều chỉnh, tự bồi dưỡng năng lực, phẩm chất cá nhân trong suốt quá trình đào tạo ở trường sư phạm để hướng tới sự phù hợp nghề dạy học ở mức độ cao hơn. Nghiên cứu này cũng chỉ ra một số giải pháp đổi mới chương trình đào tạo giáo viên theo hướng nâng cao sự phù hợp nghề dạy học cho sinh viên sư phạm.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Công trình nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu sự phù hợp nghề dạy học của sinh viên các trường đại học sư phạm ở Việt Nam”, mã số B2021-TNA-09.
 
Date 2021-06-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4600
10.34238/tnu-jst.4600
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 357 - 364
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 357 - 364
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4600/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library