SIMILARITIES IN THE STRUCTURE OF SPACE AND TIME IN DAT VO HOANG OF MIKHAIL SHOLOKHOV AND BAO BIEN OF CHU VAN

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SIMILARITIES IN THE STRUCTURE OF SPACE AND TIME IN DAT VO HOANG OF MIKHAIL SHOLOKHOV AND BAO BIEN OF CHU VAN
NÉT TƯƠNG ĐỒNG TRONG CẤU TRÚC KHÔNG GIAN – THỜI GIAN Ở HAI TIỂU THUYẾT ĐẤT VỠ HOANG CỦA MIKHAIN SÔLÔKHỐP VÀ BÃO BIỂN CỦA CHU VĂN
 
Creator Hải, Đoàn Đức
 
Subject
Vietnamese literature; Bao bien; Chu Van, Dat vo hoang; Mikhail Sholokhov; Structure of space and time

Văn học Việt Nam; Bão biển; Chu Văn, Đất vỡ hoang; Mikhain Sôlôkhốp; Cấu trúc không gian - thời gian
 
Description The purpose of this study is to point out the most basic similarities in the space and time structure of the two works. Survey, statistics, comparison - history in which comparison on the basic concepts of literary theory were used in this research. During the survey of the two works, we found that there are similarities in the structure of space and time on a number of aspects: the grand space is the collectivization of agriculture, construction of farms, and cooperation of cooperation in the early years after the successful revolution; the middle space is the seasons, production plans or festivals; the close-up space is the scene of family, production team... In terms of time structure, the throughout linear time axis are specific historical landmarks, seasonal time... The results of this study affirm the influence of Soviet literature and the socialist realist composition method on modern Vietnamese literature in a certain period of literary history. This is a comparison document in the activities of the literary history research and teaching in schools.
Mục đích của nghiên cứu này là chỉ ra những nét tương đồng cơ bản nhất trong cấu trúc không gian – thời gian của hai tác phẩm. Phương pháp nghiên cứu như khảo sát, thống kê, so sánh – lịch sử trong đó đối chiếu so sánh trên cơ sở những khái niệm cơ bản của lý luận văn học là công cụ chủ đạo được sử dụng trong nghiên cứu này. Quá trình khảo sát hai tác phẩm, chúng tôi nhận thấy có sự tương đồng trong cấu trúc không gian – thời gian trên một số bình diện: không gian đại cảnh là công cuộc tập thể hoá nông nghiệp, xây dựng nông trang, hợp tác xã những năm đầu sau cách mạng thành công; không gian trung cảnh là mùa vụ, kế hoạch lao động sản xuất hay các lễ hội; không gian cận cảnh là khung cảnh gia đình, đội sản xuất… Về cấu trúc thời gian với trục thời gian tuyến tính xuyên suốt là những dấu mốc lịch sử cụ thể, dấu mốc thời gian mùa vụ… Kết quả của nghiên cứu này góp phần khẳng định sự ảnh hưởng của văn học Xô viết và phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa tới văn học Việt Nam hiện đại trong một giai đoạn lịch sử văn học nhất định, là tư liệu đối chiếu, so sánh trong hoạt động nghiên cứu lịch sử văn học và giảng dạy trong nhà trường.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4536
10.34238/tnu-jst.4536
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 311 - 316
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 311 - 316
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4536/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library