CONTRACT BETWEEN IMPLEMENTATION OF FEUDAL MORAL, MEDICAL, RITES, AND A FATHER'S LOVE FOR HIS DAUGHTER THROUGH THE CHARACTER WANG YUHUI IN RÚ LÍN WÀI SHǏ OF WU JING ZI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CONTRACT BETWEEN IMPLEMENTATION OF FEUDAL MORAL, MEDICAL, RITES, AND A FATHER'S LOVE FOR HIS DAUGHTER THROUGH THE CHARACTER WANG YUHUI IN RÚ LÍN WÀI SHǏ OF WU JING ZI
MÂU THUẪN GIỮA VIỆC THỰC HIỆN LUÂN LÍ, ĐẠO ĐỨC, LỄ GIÁO PHONG KIẾN VỚI TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI CHA DÀNH CHO CON GÁI QUA NHÂN VẬT VƯƠNG NGỌC HUY TRONG NHO LÂM NGOẠI SỬ CỦA NGÔ KÍNH TỬ
 
Creator Điền, Lê Sỹ
 
Subject
Ethics; Feudal rites; Morality; Rú lín wài shǐ; Wu Jing Zi; Wang Yuhui
Văn học
Đạo đức; Lễ giáo phong kiến; Luân lí; Nho lâm ngoại sử; Ngô Kính Tử; Vương Ngọc Huy
 
Description Wu Jingzi's novel Rú lín wài shǐ is one of the best social satires of classical Chinese fiction. In the work, the writer delves deeply into the inner nature of each person to better understand the impact of social circumstances on the formation of character's personality. The author deeply satirizes the academic system, feudal ethics, and bad habits of people in a complicated and chaotic life. Prominent in the work is the image of Wang Yuhui, a character with many contradictions in thought, between the practice of morality, ethics, and feudal rites on the one hand and the father's affection for his daughter. Although she encouraged her daughter to die with her husband to become a paralytic, in the end, Wang Yuhui realized his failure in implementing feudal moral and ethical ideas. In this article, we apply the following methods: systematization, analysis, synthesis, interdisciplinary (culture) to focus on explaining Wang Yuhui's personality to help readers see more clearly the deep contradictions in the mind of the character.
Nho lâm ngoại sử của Ngô Kính Tử là một trong những tiểu thuyết châm biếm xã hội xuất sắc nhất của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Trong tác phẩm, nhà văn đi sâu khám phá tầng bản chất sâu thẳm bên trong mỗi con người để nhìn nhận rõ hơn sự tác động của hoàn cảnh xã hội tới sự hình thành tính cách nhân vật. Tác giả châm biếm sâu sắc chế độ khoa cử, đạo đức lễ giáo phong kiến, những thói hư, tật xấu của con người trong đời sống bộn bề phức tạp. Nổi bật trong tác phẩm là hình tượng Vương Ngọc Huy, nhân vật có nhiều mâu thuẫn trong tư tưởng, giữa một bên là việc thực hành luân lí, đạo đức, lễ giáo phong kiến và một bên là tình cảm của người cha dành cho con gái. Mặc dù cổ súy con gái chết theo chồng để trở thành liệt nữ nhưng cuối cùng Vương Ngọc Huy đã nhận ra sự thất bại của mình trong việc thực hiện tư tưởng luân lí, đạo đức phong kiến. Bài viết này, chúng tôi vận dụng các phương pháp: hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp, liên ngành (văn hóa học) để tập trung lí giải tính cách Vương Ngọc Huy giúp độc giả nhận thấy rõ hơn sự mâu thuẫn sâu sắc trong tư tưởng của nhân vật.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4650
10.34238/tnu-jst.4650
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 468 - 475
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 468 - 475
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4650/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library