THE PARTY COMMITTEE OF THAI NGUYEN UNIVERSITY LEADS AND ORIENTS THE DEVELOPMENT OF THAI NGUYEN UNIVERSITY THROUGH THE NATIONAL PARTY CONGRESS (1996 - 2020)

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE PARTY COMMITTEE OF THAI NGUYEN UNIVERSITY LEADS AND ORIENTS THE DEVELOPMENT OF THAI NGUYEN UNIVERSITY THROUGH THE NATIONAL PARTY CONGRESS (1996 - 2020)
ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (1996 - 2020)
 
Creator Toàn, Nguyễn Hữu
Hà, Nguyễn Thanh
 
Subject
Thai Nguyen University; Party Committee; Congress; Orientation; Goals

Đại học Thái Nguyên; Đảng bộ; Đại hội; Định hướng; Mục tiêu
 
Description This article focuses on clarifying the leadership role of the Party Committee of Thai Nguyen University (TNU) in the process of building and developing TNU in the period 1996 - 2020. By such methods as historical and logical methods, combined with analysis, synthesis, systematic statistics, and comparison, the article highlights the points of leadership and direction of the Party Committee of TNU as well as the results achieved by TNU through party congresses. With the leadership of the Party Committee of TNU, after 26 years of construction and development, overcoming many difficulties and challenges, TNU has achieved many important results in training, scientific research and transfer technology, and become one of the country's three major centers of education and training. With the results achieved in the past time, as well as to achieve the goals in the coming time, it can be affirmed that the continuous efforts of the collective leadership, of the staff and students, especially the wise leadership and direction of the Party Committee of Thai Nguyen University through the periods play an important role.
Bài viết này tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đối với quá trình xây dựng và phát triển của ĐHTN trong giai đoạn 1996 – 2020. Bằng những phương pháp nghiên cứu như: phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc, kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, bài viết làm nổi bật những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ ĐHTN cũng như những kết quả đạt được của ĐHTN qua các kỳ đại hội Đảng. Với sự lãnh đạo của Đảng bộ ĐHTN, trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ĐHTN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ĐHTN trở thành một trong ba trung tâm lớn của đất nước về giáo dục và đào tạo. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, cũng như để đạt được những mục tiêu trong thời gian tới, có thể khẳng định nguồn lực để tạo nên những giá trị đó chính là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể lãnh đạo, của đội ngũ cán bộ viên chức và người học, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ ĐHTN qua các thời kỳ.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4641
10.34238/tnu-jst.4641
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 425- 435
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 425- 435
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4641/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library