IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ACADEMIC INTEGRITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ACADEMIC INTEGRITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 
Creator Башкір, Ольга
 
Subject педагогічна освіта
культура
доброчесність
система
шляхи
упровадження
pedagogical education
culture
integrity
system
ways
implementation
 
Description Taking into account the current state of development of higher education and science, the peculiarities of the introduction of the principles of academic integrity in the structure of higher education institutions are indicated in the study. The essence of the concept of academic integrity was clarified basing on the study of normative documents and regulations (Law of Ukraine on Education and Law of Ukraine on Higher Education), recommendations for higher education institutions on the development and implementation of a university system of academic integrity, approved by the National Agency for Quality Assurance in Higher Education. Main vocation of academic integrity, its features of compliance and application in educational and scientific activities of all participants in the educational process are revealed in the study.
On the example of H.S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University it was found that higher education institutions, guided by the above laws and recommendations, operates on their own principles of academic integrity in view of the peculiarities of the free economic zone, its specifics, areas of training future professionals and scientific activities. An example of a university system for ensuring the principles of academic integrity and ethics of academic relations is revealed, which consists of five components: regulatory framework, information base, structural units and authorized commissions, tools for implementation and control. It is noted about the creation of such a system on the basis of the recommendations for higher education institutions on the development and implementation of the university system of academic integrity, approved by the decision of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education. The activity of separate structural links of the educational institution on realization of the principles of academic integrity is analyzed.
A number of promising ways to implement the principles of academic integrity in higher education institutions is proposed. Among them are the development of normative documents of the Free Economic Zone, information materials, banners, methodical instructions, preparation of videos, holding popular science events, etc.
У статті з огляду на сучасний стан розвитку вищої освіти та науки зазначено особливості впровадження принципів академічної доброчесності в структури закладів вищої освіти. На підставі вивчення нормативних документів (закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»), Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затверджених Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Листа МОН України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» уточнено сутність поняття «академічна доброчесність», її основне покликання, особливості дотримання та застосунку в освітній та науковій діяльності всіх учасників освітнього процесу. На прикладі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди виявлено, що заклади вищої освіти, керуючись зазначеними вище законами та рекомендаціями, діють за власними принципами академічної доброчесності з огляду на особливості діяльності ЗВО, його специфіку, напрями підготовки майбутніх фахівців та здійснення наукової діяльності. Розкрито приклад університетської системи забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, яка складається з п’яти складників: нормативної бази, інформаційної бази, структурних підрозділів та уповноважених комісій, інструментів упровадження та контролю. Зазначено про створення подібної системи на підставі Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затверджених Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Проаналізовано діяльність окремих структурних ланок закладу освіти з реалізації принципів академічної доброчесності. Запропоновано низку перспективних шляхів реалізації принципів академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Серед них розроблення нормативних документів ЗВО, інформаційних матеріалів, банерів, методичних інструкцій, підготовка роликів, проведення науково-популярних заходів тощо.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-06-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/824
10.28925/2312-5829.2021.2.6
 
Source Освітологічний дискурс; Том 33 № 2 (2021): Освітологічний дискурс; 77-90
Educological discourse; Vol. 33 No. 2 (2021): Educological discourse; 77-90
Освитологичный дискурс; Том 33 № 2 (2021): Освітологічний дискурс; 77-90
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/824/647
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library