THE STATE OF IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL AUTONOMY IN DOMESTIC INSTITUTIONS OF HIGHER

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE STATE OF IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL AUTONOMY IN DOMESTIC INSTITUTIONS OF HIGHER
СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ АВТОНОМІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
Creator Власюк, Оксана
Дараган, Тетяна
 
Subject competitiveness
institutions of higher education
modernization of higher education
organizational autonomy
quality of educational services
заклади вищої освіти
конкурентоспроможність
модернізація вищої освіти
організаційна автономія
якість надання освітніх послуг
 
Description The article considers the need for the introduction of university autonomy, which will allow higher education institutions to be independent, self-sufficient. The state and tools of introduction of organizational autonomy in higher education institutions of Ukraine are analyzed. It is established that higher education institutions have the right to: independently develop the procedure for electing the head, within the legislation; determine the academic structure (scientific, educational-scientific, research, research and production institutes, faculties, departments); to create legal entities (to form innovative structures that will ensure the implementation of its statutory tasks and the implementation of innovative projects); adjust the number of external representatives in supervisory and academic boards (including the involvement of potential employers in their governing bodies and in the development and modernization of educational programs). The article identifies measures to expand organizational autonomy in domestic higher education institutions: the spread of decentralization of higher education; development of normative legal acts to increase the legal field of practical activity of universities; termination of participation of representatives of the Ministry of Education and Science of Ukraine in the election of the rector; weakening the procedure for participation in the governing bodies of representatives of civil society and commercial organizations. The state of implementation of organizational autonomy in Ukrainian higher education institutions is determined through the adaptation of the domestic legal framework on higher education to the indicators of its level assessment, defined by the Association of European Universities.
У статті розглянуто впровадження університетської автономії, що дозволяє закладам вищої освіти бути незалежними, самостійними та відповідальними за якість освітніх послуг, які вони надають. Проаналізовано стан та інструменти впровадження організаційної автономії у закладах вищої освіти України. Встановлено, що закладам вищої освіти надано право: самостійно розробляти порядок обрання керівника, в межах чинного законодавства; визначати академічну структуру (наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі інститути, факультети, кафедри); створювати юридичні особи (формувати інноваційні структури, що забезпечуватимуть виконання його статутних завдань та впровадження інноваційних проектів); корегувати кількість зовнішніх представників у наглядових і вчених радах (зокрема залучення потенційних роботодавців до складу своїх керівних органів та до розробки й модернізації освітніх програм). У статті визначено заходи з розширення організаційної автономії у вітчизняних закладах вищої освіти: поширення децентралізації системи вищої освіти; розробка нормативно-правових актів для збільшення правового поля практичної діяльності університетів; припинення участі представників Міністерства освіти і науки України у виборах ректора; послаблення процедури участі у керівних органах представників громадянського суспільства та комерційних організацій. Визначено стан впровадження організаційної автономії в українських закладах вищої освіти через пристосування вітчизняної законодавчої бази з питань вищої освіти до показників оцінювання її рівня, визначених Асоціацією європейських університетів.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-06-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/823
10.28925/2312-5829.2021.2.5
 
Source Освітологічний дискурс; Том 33 № 2 (2021): Освітологічний дискурс; 60-76
Educological discourse; Vol. 33 No. 2 (2021): Educological discourse; 60-76
Освитологичный дискурс; Том 33 № 2 (2021): Освітологічний дискурс; 60-76
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/823/646
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library