THE IMPACT OF PARTNER RELATION MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AT VTI EDUCATION LLC., HA NOI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE IMPACT OF PARTNER RELATION MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AT VTI EDUCATION LLC., HA NOI
SỰ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION, HÀ NỘI
 
Creator Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ
 
Subject khoa học xã hội
Organizational performance; Top management commitment; Trust; Strategic supplier partnership; Age of relationship

Hiệu quả doanh nghiệp; Cam kết của ban quản lý; Lòng tin; Quan hệ đối tác chiến lược; Thời gian hợp tác
 
Description These days, the large number of software businesses have been built, which makes an increase in demand of the information technology human resources. VTI Education (the operating name called VTI Academy) was founded to address the demand of information technology’s job training but it has faced with tons of competitors, which requires the company to control efficiently performance and enhance their performance. Therefore, this study aims to define the factors of Partner Relation Management affecting VTI Academy’s organizational performance, also to make managerial implication on performance. The two research questions and conceptual framework were explored to follow the above objectives, measuring how four factors of partner relation management, including top management commitment, trust, strategic supplier partnership, and age of relationship influence positively organizational performance. To examine the four hypotheses, email questionnaire was used to collect data. After that, both of quantitative analysis by using SPSS to analyze data and qualitative analysis after statistical analysis were carried out to make deeply assessment. The findings discovered reliable components of partner relation management’s factors had positive impacts on economic performance and social performance. Furthermore, some recommendations were suggested to enhance the performance of VTI Academy.
Ngày nay, nhiều công ty sản phẩm phần mềm ra đời khiến nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin ngày càng tăng. VTI Education (tên hoạt động là VTI Academy) được thành lập để giải quyết nhu cầu đào tạo việc làm của ngành công nghệ thông tin nhưng phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh, điều này đòi hỏi công ty phải có cách kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của họ. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các yếu tố của Quản lý quan hệ đối tác, bao gồm cam kết của lãnh đạo cao nhất, sự tin tưởng, quan hệ đối tác chiến lược và thời gian duy trì mối quan hệ, ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức của Học viện VTI, cũng để đưa ra ý nghĩa của quản lý đối với hiệu suất. Để kiểm định bốn giả thuyết trên, bảng câu hỏi email được sử dụng để thu thập dữ liệu; sau đó, áp dụng cả phân tích định lượng bằng cách sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu và phân tích định tính sau khi phân tích thống kê được thực hiện để đánh giá kỹ lưỡng hơn. Kết quả cho thấy, các yếu tố đáng tin cậy của quản lý quan hệ đối tác có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội. Ngoài ra, tác giả sẽ đề xuất một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện VTI Academy.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4400
10.34238/tnu-jst.4400
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 261 - 269
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 261 - 269
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4400/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library