AIR STRIPPING FOR AMMONIA REMOVAL FROM LANDFILL LEACHATE IN VIETNAM: EFFECT OF OPERATION PARAMETERS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title AIR STRIPPING FOR AMMONIA REMOVAL FROM LANDFILL LEACHATE IN VIETNAM: EFFECT OF OPERATION PARAMETERS
XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC RỈ RÁC TỪ BÃI CHÔN LẤP TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH KHÍ: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH
 
Creator Khôi, Trần Tiến
Thủy, Trần Thị Thanh
Nga, Nguyễn Thị
Huy, Nguyễn Nhật
Thủy, Nguyễn Thị
 
Subject
Leachate; Landfill; Air stripping; Gas transfer; Ammonia

Nước rỉ rác; Bãi chôn lấp; Tách khí; Truyền khối; Amoni
 
Description Leachate is the wastewater from landfill that contains various pollutants at high concentrations. The treatment of leachate requires a complicated wastewater treatment system including chemical, physico-chemical, biological, and advanced treatment processes. The high ammonia concentration of leachate usually causes inhibition for microorganism in biological treatment. Therefore, it is necessary to remove ammonia from the leachate to lower concentrations to make it suitable for further treatment processes. In this study, we designed an air stripper for removal of ammonia in both synthetic and leachate wastewater. The effects of pH, hydraulic loading rate (HLR), gas/liquid (G/L) ratio, and recirculation of liquid on the ammonia stripping efficiency were investigated. The results show that rising pH from 9 to 12 increased significantly ammonia removal efficiency, irrespective of the changes of G/L or HLR. At both HLR of 57.6 and 172.8 m3/m2.day, increase G/L ratio led to the enhancement of removal efficiency, getting the highest value of 56% at HLR of 172.8 m3/m2.day, pH 12, and G/L of 728. Furthermore, recirculating of leachate improved the stripping efficiency of ammonia up to 99.0% after three hours with the output concentration of 25.2 mg/L. The results from this study hence proved the effectiveness of air stripping as a pre-treatment process for ammonia removal from landfill leachate and suggested suitable operating conditions.
Nước rỉ rác là nước thải từ bãi chôn lấp chứa các thành phần ô nhiễm ở nồng độ cao. Do đó, việc xử lý nước rỉ rác cần một hệ thống phức tạp bao gồm các quá trình hóa học, hóa lý, sinh học và xử lý nâng cao. Nồng độ cao của amoniac trong nước rỉ rác ngăn cản sự phát triển của các vi sinh vật trong xử lý sinh học nên cần loại bỏ amoni xuống nồng độ thấp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình xử lý tiếp theo. Trong nghiên cứu này, tháp tách khí để loại bỏ amoni từ nước thải tổng hợp và nước rỉ rác đã được thiết kế và thử nghiệm. Ảnh hưởng của pH, tải trọng thủy lực (HLR), tỷ lệ khí/lỏng (G/L), và thời gian tuần hoàn lên hiệu quả tách amoni đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy việc tăng pH từ 9 tới 12 đã tăng hiệu quả xử lý amoni dù hệ thống vận hành ở những tỷ lệ G/L hay HLR khác nhau. Tại HLR bằng 57.6 và 172.8 m3/m2.ngày, tăng tỷ lệ G/L nâng cao được hiệu quả xử lý, đạt 56% với HLR ở 172.8 m3/m2.ngày, pH 12, và G/L 728. Việc tuần hoàn nước rỉ rác đã cải thiện đáng kể hiệu quả tách amonia, lên tới 99.0% sau ba giờ, đạt nồng độ amoni đầu ra là 25.2 mg/L. Như vậy, kết quả từ nghiên cứu này đã chứng minh hiệu quả của phương pháp tách khí trong tiền xử lý amoni từ nước rỉ rác và đề xuất được các điều kiện vận hành phù hợp.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3997
10.34238/tnu-jst.3997
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH); 73-81
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH); 73-81
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3997/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library