2D BIN PACKING PROBLEM AND APPLICATION IN MARITIME TRANSPORTATION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title 2D BIN PACKING PROBLEM AND APPLICATION IN MARITIME TRANSPORTATION
VỀ BÀI TOÁN BIN PACKING 2D VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬN TẢI HÀNG HẢI
 
Creator Huân, Phùng Thế
Cành, Hoàng Thị
Thái, Vũ Đức
Tuấn, Bùi Ngọc
 
Subject
Transport; Planning; Optimization; Packing; Sorting
TNK
Vận tải; Lập kế hoạch; Tối ưu hóa; Đóng thùng; Sắp xếp
 
Description Along with the strong development of the economy and the current commerce, the transport industry is also making great strides in both quantity and quality. One of the most important factors influencing the productivity of the transport process is the process of packing and dispatching to the transport. In this article we present the Bin Packing 2D problem and the areas of the problem application. Bin Packing is a problem that items of different volumes must be packed into a finite number of bins. To answer this question, this article has studied some of the methods used through research and synthesis based on articles of reputable publishers to filter out original articles and the most influential articles to survey and analyze. The article gives the advantages and disadvantages of each method and suggests future development directions.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và giao thương hàng hóa hiện nay, ngành vận tải cũng đang có những bước tiến vượt bậc về cả số lượng và chất lượng. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất của quá trình vận tải chính là quá trình đóng gói và điều phối hàng hóa vào các phương tiện vận chuyển một cách phù hợp. Trong bài báo này chúng tôi trình bày về bài toán Bin Packing 2D và các lĩnh vực ứng dụng bài toán. Bin Packing là dạng bài toán đóng thùng sao cho tất cả các đồ vật có thể tích khác nhau được đóng gói vào số lượng thùng sử dụng là ít nhất. Để trả lời cho câu hỏi này, bài báo này đã nghiên cứu về một số phương pháp đã từng sử dụng thông qua việc khảo cứu và tổng hợp dựa trên các bài báo của các nhà xuất bản uy tín để lọc ra các bài báo gốc và các bài có ảnh hưởng nhất để khảo sát và phân tích. Bài báo đã đưa ra các ưu nhược điểm trong từng phương pháp và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4113
10.34238/tnu-jst.4113
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 226-234
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 226-234
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4113/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library