FACTORS AFFECTING INVESTMENT ATTRACTION IN INDUSTRIAL ZONES: THAI NGUYEN PROVINCE CASE STUDY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title FACTORS AFFECTING INVESTMENT ATTRACTION IN INDUSTRIAL ZONES: THAI NGUYEN PROVINCE CASE STUDY
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Xuân, Trần Thị Thanh
Anh, Nguyễn Tú
 
Subject khoa học xã hội
Industrial zones; Investment attraction; Influencing factors; Solutions to investment planning; Solutions to mobilizing investment capital

Khu công nghiệp; Thu hút đầu tư; Nhân tố ảnh hưởng; Giải pháp hoạch định đầu tư; Giải pháp thu hút vốn đầu tư
 
Description The purpose of this paper is to identify the main factors that help to attract investment capital in industrial zones in Thai Nguyen province. After reviewing theoretical issues and conducting interviews with domestic and foreign investors, the author had identified eight factors for research. There are 205 survey questionnaires sent to companies with investment capital in 7 industrial zones that had been operating in Thai Nguyen province. Survey results show that some factors were considered to be more important than others. Among these factors, technical infrastructure, labor workers, investment support policy, and investment advantage were the most important and decisive factors when investors considered choosing an investment location in Thai Nguyen province, Vietnam.
Mục tiêu của bài báo là xác định những nhân tố chủ yếu giúp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận và thực hiện phỏng vấn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tác giả đã xác định được tám nhân tố phục vụ cho việc nghiên cứu. Đã có 205 bản câu hỏi điều tra được gửi đến các công ty có vốn đầu tư tại 7 khu công nghiệp đã và đang hoạt động tại tỉnh Thái Nguyên để khảo sát. Kết quả điều tra cho thấy một số nhân tố được đánh giá là quan trọng hơn các nhân tố khác. Trong đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nhân lao động, chính sách hỗ trợ đầu tư và lợi thế đầu tư là những nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng mang tính quyết định khi nhà đầu tư xem xét lựa chọn địa điểm đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4398
10.34238/tnu-jst.4398
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 250 - 260
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 250 - 260
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4398/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library