ADAPTIVE RESEARCH ON RICE/POTATO ROTATION MODEL (SRI FOR RICE AND MINIMUM TILLAGE METHOD FOR POTATO) IN PADDY LAND OF PHU BINH DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ADAPTIVE RESEARCH ON RICE/POTATO ROTATION MODEL (SRI FOR RICE AND MINIMUM TILLAGE METHOD FOR POTATO) IN PADDY LAND OF PHU BINH DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH LUÂN CANH LÚA - KHOAI TÂY (SRI ĐỐI VỚI LÚA VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KHOAI TÂY) TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Phụ, Hoàng Văn
Linh, Hà Xuân
Hà, Đặng Hoàng
 
Subject khoa học xã hội
System of Rice Intensification Minimum tillage method Rice Potato Sustainable development

Hệ thống thâm canh lúa (SRI); Phương pháp làm đất tối thiểu; Lúa; Khoai tây; Phát triển bền vững
 
Description The rice/potato rotational model (SRI-GMP model) was built and conducted in Phu Binh district, Thai Nguyen province, Vietnam during 2018 to 2019. The study was set up and compared conventional rice farming (rice monoculture does not apply SRI – control); monoculture of rice with SRI application; and SRI-GMP practice. Applying SRI-GPM created an ecological balance, reducing greenhouse gas emissions, helping people raise awareness about environmental protection and responding to climate change. The yield of potatoes reaching 25 tons/ha made an increase in income from 4.9 million VND/ha, 210.5 thousand VND/labor-day and 1.09 VND/VND for the investment capital in conventional cultivation of monoculture of rice into 141.3 million VND/ha, 644.4 thousand VND/ labor-day and 2.75 VND/VND for the investment capital in SRI-GPM cultivation, respectively. SRI-GPM created a cooperative connection between farmers, companies, scientists and government, providing opportunities for farmers to participate in the value chain to increase high added value and stable for local people. 
Mô hình luân canh lúa/khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu (SRI-GMP) được xây dựng và triển khai tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2018 - 2019. Nghiên cứu nhằm so sánh giữa canh tác lúa thông thường (độc canh lúa không áp dụng SRI là đối chứng); độc canh cây lúa có áp dụng SRI; và SRI-GMP. Áp dụng SRI-GPM thúc đẩy cân bằng sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính, giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năng suất khoai tây đạt 25 tấn/ha làm tăng thu nhập từ 4,9 triệu đồng/ha, 210,5 nghìn đồng/ngày công và 1,09 đồng/đồng vốn đầu tư ở canh tác lúa độc canh thông thường lên 141,3 triệu đồng/ha, 644,4 nghìn đồng/ngày công và 2,75 đồng/đồng đối với vốn đầu tư khi áp dụng SRI-GPM tương ứng. SRI-GPM đã tạo ra sự kết nối hợp tác giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền, tạo cơ hội cho nông dân tham gia vào chuỗi giá trị nâng cao giá trị gia tăng và ổn định kinh tế cho người dân địa phương.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-06-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4422
10.34238/tnu-jst.4422
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 240 - 249
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 240 - 249
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4422/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library