STUDY THE DYNAMICS OF THE D45 STEEL PIPE CUTTER AND IDENTIFY SYSTEM LOSSES TO IMPROVE HYDRAULIC PUMP EFFICIENCY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STUDY THE DYNAMICS OF THE D45 STEEL PIPE CUTTER AND IDENTIFY SYSTEM LOSSES TO IMPROVE HYDRAULIC PUMP EFFICIENCY
NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC MÁY CẮT ỐNG THÉP D45 VÀ XÁC ĐỊNH CÁC TỔN THẤT HỆ THỐNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT CỦA BƠM THỦY LỰC
 
Creator Huy, Triệu Quý
Hương, Trần Thị
Đam, Vũ Văn
 
Subject
Pipe cutting machine; Hydraulic cutting; Steel pipes; Pressure loss; Pump performance

Máy cắt ống; Cắt thủy lực; Cắt ống thép; Xy lanh thủy lực; Tổn thất áp suất; Hiệu suất bơm dầu
 
Description This study calculated the hydraulic cylinder to generate the shear cutting force a D45 steel pipe cutter. The system loss was calculated to select the pump parameters to improve the efficiency of the hydraulic pump engine. The theoretical calculation method was applied to determine the cutting force, cylinder parameters, pressure loss and volume loss and engine power to drive the oil pump and to select oil pump for the system. The experiment was conducted on a fabricated D45 steel pipe cutting machine for cutting steel pipes with a diameter of 45 mm to form various profiles (pipe joints) that are used at motorbike manufacturers such as Honda, Yamaha, Suzuki, SYM... The experimental results proved that the study was adequate to the production requirements on appropriately cutting force, accurate cutting profiles, appropriated cutting blade’ travel, and low power consumption.
Nghiên cứu này tính toán xi lanh thủy lực để tạo ra lực cắt cho máy cắt ống thép D45. Tổn thất hệ thống được tính toán để lựa chọn các thông số của bơm thủy lực nhằm nâng cao hiệu suất của động cơ dẫn động bơm. Phương pháp tính toán lý thuyết được áp dụng để xác định lực cắt, các thông số xylanh, tổn thất áp suất, tổn thất thể tích, công suất động cơ dẫn động bơm dầu và chọn bơm dầu cho hệ thống. Thực nghiệm thực hiện trên máy cắt ống thép D45 dùng để cắt các loại ống thép có đường kính 45 mm thành các loại biên dạng (khớp nối ống) sử dụng tại các hãng xe máy như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM... Kết quả thực nghiệm đã cho thấy nghiên cứu phù hợp với các yêu cầu chính của sản xuất như lực cắt thích hợp, biên dạng cắt chính xác, hành trình của lưỡi cắt phù hợp và mức tiêu hao điện năng thấp.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4475
10.34238/tnu-jst.4475
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 270-276
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 270-276
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4475/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library