ON NECESSARY OPTIMALITY CONDITIONS FOR LOCAL WEAK PARETO MINIMUM IN VECTOR OPTIMIZATION PROBLEM WITH CONSTRAINTS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ON NECESSARY OPTIMALITY CONDITIONS FOR LOCAL WEAK PARETO MINIMUM IN VECTOR OPTIMIZATION PROBLEM WITH CONSTRAINTS
ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CẦN CHO CỰC TIỂU PARETO YẾU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN TỐI ƯU VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC
 
Creator Hằng, Đinh Diệu
Loan, Vũ Thị Thu
Sự, Trần Văn
 
Subject
Second-order necessary optimality conditions; Local weak Pareto minimum; Clarke’s generalized derivatives; Optimality condition; Páles and Zeidan’s second-order upper generalized direc- tional derivatives

Điều kiện cần tối ưu cấp hai; Cực tiểu Pareto yếu địa phương; Đạo hàm suy rộng Clarke; Điều kiện tối ưu; Đạo hàm theo hướng suy rộng trên cấp hai Páles-Zeidan
 
Description The vector optimization problem with set and inequalities constraints (also called as multiobjective optimization problem with constraints) is considered in this paper for which the data is of real Banach spaces. Using the regularity condition in the sense of Clarke’s derivatives in which the objective function and the constraints function are Gâteaux differentiable at the given optimal point, we provide the dual second-order nec- essary optimality condition for the local weak Pareto minimum of the vector optimization problem through the Clarke generalized derivatives and the Páles-Zeidan type second- order upper generalized directional derivatives. The result obtained in the literature is new and also illustrated by an example for our findings.
Bài toán tối ưu với ràng buộc tập và bất đẳng thức (hay còn gọi là bài toán tối ưu đa mục tiêu có ràng buộc) được nghiên cúu trong bài báo này với dữ liệu trong không gian Banach thực. Sử dụng điều kiện chính quy trong trường hợp đạo hàm Clarke trong đó hàm ràng buộc và hàm mục tiêu là khả vi Gâteaux tại điểm tối ưu cho trước, chúng tôi thiết lập điều kiên tối ưu cần cấp hai dạng đối ngẫu cho cực tiểu Pareto yếu địa phương của bài toán tối ưu thông qua ngôn ngữ đạo hàm suy rộng Clarke và đạo hàm theo hướng suy rộng trên cấp hai dạng Páles-Zeidan. Kết quả thu được trong bài báo là mới và chúng tôi cũng đề xuất một số ví dụ cho mô tả kết quả mới của bài báo.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4319
10.34238/tnu-jst.4319
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 247-253
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 247-253
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4319/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library