WIRELESS COMMUNICATION THROUGH INTELLIGENT REFLECTING SURFACE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title WIRELESS COMMUNICATION THROUGH INTELLIGENT REFLECTING SURFACE
TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY QUA BỀ MẶT PHẢN XẠ THÔNG MINH
 
Creator Tùng, Nguyễn Thanh
Bình, Nguyễn Thị Thanh
Thắng, Vũ Chiến
 
Subject
Reconfigurable intelligent surface; Intelligent reflecting surfaces; Beyond 5G; 6G; Smart radio environment
TNK
Bề mặt thông minh có thể cấu hình lại; Bề mặt phản xạ thông minh; Sau 5G; 6G; Môi trường vô tuyến thông minh
 
Description In today's wireless communication system, media is considered as random object between transmitter and receiver, which reduces signal quality due to spontaneous factors of radio waves. In addition, 5th generation (5G) high-speed mobile networks as well as the future challenges of 6G networks require effective supporting technologies. In order to overcome the negative effects of propagation waves, a number of works are proposed to control the wireless channel in the direction of optimization. The authors will conduct research on intelligent surface technology that helps control radio waves, contributing to improving the overall performance of the communication system. The article provides information on structure, principle of operation, applicability, superiority of reconfigurable passive reflective surface, several channel estimation models and proposing directions. developed for smart radio systems that incorporate this emerging technology. The results of the paper can be used as a knowledge foundation, as a reference in learning, research and teaching in the information technology and communication fields.
Trong hệ thống truyền thông không dây hiện nay, phương tiện truyền tin được coi là đối tượng hoạt động ngẫu nhiên giữa máy phát và bộ thu, điều này làm giảm chất lượng tín hiệu do các yếu tố tự phát của sóng vô tuyến. Bên cạnh đó, mạng di động tốc độ cao thế hệ thứ 5 (5G) cũng như các thách thức của mạng 6G trong tương lai đòi hỏi phải có các công nghệ hỗ trợ hiệu quả. Để có thể khắc phục các tác động tiêu cực của sóng lan truyền, một số công trình được đề xuất nhằm điều khiển kênh không dây theo hướng tối ưu hóa. Nhóm tác giả sẽ tiến hành khảo sát các nghiên cứu về công nghệ bề mặt thông minh giúp kiểm soát sóng vô tuyến, góp phần nâng cao hiệu năng chung của hệ thống truyền tin. Bài viết cung cấp các thông tin về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, khả năng ứng dụng, tính ưu việt của bề mặt phản xạ thụ động có thể tái cấu hình, một số mô hình ước lượng kênh, đồng thời đề xuất các hướng phát triển cho các hệ thống vô tuyến thông minh tích hợp công nghệ mới nổi này. Kết quả của bài báo có thể được sử dụng làm nền tảng kiến thức, tài liệu tham khảo trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Thai Nguyen University of Information and Communication Technology
 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4081
10.34238/tnu-jst.4081
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 204-218
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 204-218
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4081/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library