INTELLIGENT PLANTS FOR CLEAN VEGETABLES FOR APARTMENTS WITH INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title INTELLIGENT PLANTS FOR CLEAN VEGETABLES FOR APARTMENTS WITH INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY
THIẾT KẾ TỦ THÔNG MINH TRỒNG RAU SẠCH CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ INTERNET OF THINGS
 
Creator Thực, Hoàng Văn
Phượng, Đào Thị
Thanh Thảo, Đoàn Thị
 
Subject
IoT solutions for clean vegetable growing systems; Internet of things technology; Clean vegetable growing equipment at home; Smart vegetable pots; FireBase web
Công nghệ KT ĐTVT/ Hệ thống viễn thông
Giải pháp IoT cho hệ thống trồng rau sạch; Công nghệ vạn vật kết nối Internet; Thiết bị trồng rau sạch tại nhà; Chậu trồng rau thông minh; Web FireBase
 
Description Currently, along with the development of science and technology in general, electronic technology plays an important role in all fields such as industry, agriculture, life, information management. However, in recent years, the scale as well as quality and output of our country's agriculture have always been lower than that of other countries, the main reason is that our country's production technology is too out of date, mainly based on hands and feet. So hence, the inclusion of science and technology in agriculture is extremely necessary. This papper presents research results and design of smart cabinets to grow clean vegetables for apartments using IoT technology to provide safe food sources for family health and create fresh air for House. Besides, in each vegetable growing cabinet, there is a function of reading temperature, air humidity, light and soil moisture through sensors and the data is displayed directly on the LCD screen.At the same time, the data is also displayed on the application interface, creating favorable conditions for users to monitor the system remotely via the Internet.
Hiện nay cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật nói chung thì công nghệ kỹ thuật điện tử đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, đời sống, quản lý thông tin. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây quy mô cũng như chất lượng và sản lượng nông nghiệp của nước ta luôn thấp hơn so với các nước khác mà nguyên nhân chính là việc công nghệ sản xuất của nước ta quá lạc hậu, chủ yếu dựa vào tay chân. Nên việc đưa khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp là vô cùng cần thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu và thiết kế tủ thông minh trồng rau sạch cho căn hộ chung cư ứng dụng công nghệ IoT nhằm mục đích cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho sức khỏe gia đình và tạo ra không khí trong lành cho ngôi nhà. Bên cạnh đó, trong mỗi tủ trồng rau có chức năng đọc nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và độ ẩm đất thông qua các cảm biến và dữ liệu được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD. Đồng thời dữ liệu cũng được hiển thị trên giao diện ứng dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng có thể giám sát hệ thống từ xa thông qua Internet. 
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Hoàng Văn Thực, Trường ĐH CNTT & TT Thái Nguyên
 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4287
10.34238/tnu-jst.4287
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 293-300
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 293-300
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4287/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library