DESIGNING OSCILLATOR AND AMPLIFIER FOR MICROWAVE MOTION SENSOR

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DESIGNING OSCILLATOR AND AMPLIFIER FOR MICROWAVE MOTION SENSOR
THIẾT KẾ BỘ TẠO DAO ĐỘNG VÀ BỘ KHUẾCH ĐẠI TRONG CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG SỬ DỤNG SÓNG VIBA
 
Creator Trọng, Trần Xuân
Huy, Lương Quang
 
Subject
Motion Sensor; High Frequency Electronics; Microwave; Oscillator; Amplifier
Kỹ thuật điện-điện tử
Cảm biến phát hiện chuyển động; Mạch điện tử siêu cao tần; Sóng Viba; Bộ dao động; Bộ khuếch đại
 
Description The content of the paper presents the basic structure of microwave motion sensor and how to apply microwave technology in design sensor's oscillator and amplifier. During the design process, the authors used modeling and computer simulation with the support of specialized software Advanced Design System (ADS). The simulation results show that the Oscillator generates frequency 2.49 Ghz, with an oscillation amplitude of 2.35V. The Amplifier has a scattering coefficient at input and output less than -30dB and the gain of 13.2 dB with frequency 2.49 Ghz. Basically, the Oscillator and Amplifier design are suitable for use in motion sensor fabrication.
Nội dung bài báo trình bày về cấu trúc cơ bản của cảm biến phát hiện chuyển động dựa trên công nghệ sóng Viba (Microwave) và ứng dụng kỹ thuật siêu cao tần trong thiết kế bộ dao động và bộ khuếch đại của cảm biến. Trong quá trình thiết kế, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp mô hình hóa và mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm chuyên dụng Advanced Design System (ADS). Kết quả mô phỏng cho thấy, bộ dao động được thiết kế đã tạo ra dao động có tần số 2,49 Ghz và biên độ dao động 2,35V. Bộ khuếch đại có hệ số tán xạ tại đầu vào và đầu ra nhỏ hơn -30 dB và hệ số khuếch đại đạt 13,2 dB với tần số 2,49 Ghz. Với các thông số thiết kế đạt được, bộ dao động và bộ khuếch đại cơ bản  phù hợp để ứng dụng vào chế tạo cảm biến chuyển động.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4236
10.34238/tnu-jst.4236
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 199-203
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 199-203
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4236/pdf
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/4236/206
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library