FACTORS AFFECTING INBOUND LOGISTICS PERFORMANCE IN A MINING COMPANY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title FACTORS AFFECTING INBOUND LOGISTICS PERFORMANCE IN A MINING COMPANY
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU SUẤT LOGISTICS TRONG NƯỚC TẠI MỘT CÔNG TY KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
 
Creator Hạnh, Nguyễn Thị Bích
 
Subject khoa học xã hội
Inbound logistics performance; Mining company; Inbound transportation; Employee competency; SEM

Hiệu suất logistics trong nước; Công ty khai thác khoáng sản; Vận chuyển trong nước; Năng lực của nhân viên; Mô hình phương trình cấu trúc
 
Description The study was conducted to identify factors affecting inbound logistics performance in a mining company. The research data was collected from 200 employees in Masan High-Tech Materials – a big mining company in Thai Nguyen province. The main methods used in this study include exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM). The results indicated there were two factors as inbound transportation and employee competency that affected inbound logistics performance. In particular, the inbound transportation factor had a strongly impact on inbound logistics performance. Based on these results, some policy recommendations which focused on inbound transportation and employee competency were proposed for mining companies to improve inbound logistics performance; thereby increasing competitive advantage in the market.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất logistics trong nước của một công ty khai thác chế biến khoáng sản. Số liệu được thu thập từ 200 nhân viên trong Công ty Cổ phần Vật liệu Công nghệ cao Masan – một công ty khai thác chế biến khoáng sản lớn tại tỉnh Thái Nguyên. Các phương pháp phân tích chính được sử dụng là phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 2 yếu tố tác động đến hiệu suất logistics trong nước là yếu tố vận chuyển trong nước và năng lực của nhân viên. Trong đó, yếu tố vận chuyển trong nước có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hiệu suất của logistics trong nước. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị tập trung vào yếu tố vận chuyển trong nước và năng lực của nhân viên được đề xuất nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản cải thiện được hiệu suất logistics trong nước, để từ đó nâng cao hiệu quả, lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4372
10.34238/tnu-jst.4372
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 232 - 239
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 232 - 239
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4372/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library