STRATEGIC INTERACTION ON LOCAL SPENDING: EVIDENCE FROM JAPANESE MUNICIPALITIES

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STRATEGIC INTERACTION ON LOCAL SPENDING: EVIDENCE FROM JAPANESE MUNICIPALITIES
TƯƠNG TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG CHI TIÊU CHÍNH PHỦ: BẰNG CHỨNG TỪ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI NHẬT BẢN
 
Creator Dũng, Nguyễn Tuấn
 
Subject khoa học xã hội
Strategic interaction; Japanese municipalities; Municipal spending; Yardstick competition; Spatial econometrics

Tương tác chiến lược; Chính quyền địa phương; Chi tiêu chính phủ; Cạnh tranh so sánh; Kinh tế lượng không gian
 
Description On March 11, 2011, the Great East Japan Earthquake struck the North-eastern part of Japan, triggered a series of disasters, destructed the Japanese economy, and caused extensive damage to infrastructures and supply chain. In a national effort to mobilize all efforts towards the recovery plan, the central government requested all municipalities to reduce their local expenditures. This study empirically examines whether municipal decisions on total expenditures are interdependent, by employing a spatial econometric approach on a sample of 363 municipalities that were severely affected by the disaster. The spatial autoregressive model with spatial error correlation was chosen through valid tests, and was estimated by generalized spatial two-stage least squares estimator. The results indicate evidence of such strategic interaction among neighboring municipalities. The robustness check tests using maximum likelihood estimation also show comparable results. It is suggested that the Japanese municipalities in the study sample may consider their neighbors’ choices in making local expenditure decisions.
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất quy mô lớn đã xảy ra ở phía Đông Bắc Nhật Bản, tạo ra một chuỗi các thảm họa, phá hủy nền kinh tế Nhật Bản và gây ra thiệt hại lớn tới hệ thống cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng. Nằm trong nỗ lực toàn quốc nhằm huy động mọi nguồn lực hướng tới kế hoạch hồi phục quốc gia, chính phủ trung ương Nhật Bản đã yêu cầu tất cả các chính quyền địa phương giảm chi tiêu tại địa phương của mình. Bằng phương pháp tiếp cận kinh tế lượng không gian trên dữ liệu của 363 thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bài báo kiểm tra thực nghiệm về tính phụ thuộc lẫn nhau trong các quyết định của chính quyền địa phương trong tổng mức chi tiêu trên địa bàn. Mô hình tự hồi quy không gian cùng sai số không gian được lựa chọn dựa trên kết quả của các kiểm định hợp lệ. Mô hình được ước lượng bởi phương pháp bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn không gian tổng quát. Kết quả chỉ ra bằng chứng về sự tương tác chiến lược giữa các chính quyền địa phương lân cận trong mẫu nghiên cứu. Phương pháp kiểm tra tính vững của mô hình sử dụng ước lượng hợp lý cực đại cũng xác nhận kết quả trên. Kết quả bài báo gợi ý rằng các chính quyền địa phương tại Nhật Bản có thể đã xem xét, cân nhắc các lựa chọn của chính quyền lân cận khi đưa ra các quyết định về ngân sách tại địa phương mình.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4374
10.34238/tnu-jst.4374
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 226 - 231
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 09 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT; 226 - 231
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4374/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library