ANALYZE THE CONFORMITY OF USING ANTIBIOTIC ON ASTROINTESTINAL AND ENT INFECTIONS PATIENTS AT THE INTERNAL MEDICAL DEPARTMENT - TUE TINH HOSPITAL

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ANALYZE THE CONFORMITY OF USING ANTIBIOTIC ON ASTROINTESTINAL AND ENT INFECTIONS PATIENTS AT THE INTERNAL MEDICAL DEPARTMENT - TUE TINH HOSPITAL
PHÂN TÍCH TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN TIÊU HÓA VÀ TAI MŨI HỌNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI CỦA BỆNH VIỆN TUỆ TĨNH
 
Creator Hảo, Bùi Thị
Hà, Bùi Thị
Anh, Nguyễn Thị Vân
 
Subject
Antibiotics; Gastrointestinal infections; ENT infections; The conformity; Restrospective

Kháng sinh; Nhiễm khuẩn tiêu hóa; Nhiễm khuẩn tai mũi họng; Tính phù hợp; Hồi cứu
 
Description This retrospective study was conducted to analyze the appropriateness of initial antibiotic selection and antibiotic use for the treatment of respiratory and gastrointestinal infections in the Department of Internal Medicine of Tue Tinh Hospital from January to December in 2018. Research results and conclusions showed that 8/58 (13.8%) patients with gastroduodenitis, 12/67 (17.9%) patients with respiratory and ENT infections were treated with inappropriate antibiotic regimens as compared with current recommendations. Only 1/33 (3.0%) patients were treated with Metronidazole at a lower dose than recommended level. In terms of conventional antibiotics, the rate of those who were treated with appropriate antibiotic doses for respiratory diseases is rather high. However, the percentage of low-dose Metronidazole and Gentamicin use in patients surveyed was 100%. While 1/1 (100%) patient was treated with high-dose Doxycyclin, high-dose Cefuroxime was used for 1 out of 14 ones surveyed (7.1%). Most dosing frequencies are appropriate with the recommendation, but only some antibiotics having inappropriate dosing frequency are Cefuroxime with 4/18 patients (22.4%) and Cefotaxime with 2/23 patients (8.7%). Especially, 100% antibiotics surveyed were used with the suitable administration route recommended.
Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả hồi cứu dữ liệu, tác giả nghiên cứu phân tích sự phù hợp trong việc lựa chọn phác đồ kháng sinh ban đầu và sử dụng kháng sinh điều trị đối với các bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp và bệnh nhân nhiễm khuẩn tiêu hóa điều trị nội trú tại khoa Nội- Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Kết quả cho thấy, có 8/58 (13,8%) bệnh nhân mắc viêm loét dạ dày tá tràng, 12/67 (17,9%) bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn hô hấp và tai mũi họng được đánh giá không phù hợp trong việc lựa chọn phác đồ điều trị kháng sinh so với khuyến cáo. Chỉ có 1/33 (3,0%) bệnh nhân dùng Metronidazol với mức liều thấp hơn khuyến cáo. Tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng đúng liều trong các bệnh lý hô hấp là khá cao với các kháng sinh thông thường, tuy nhiên với kháng sinh metronidazol và gentamicin thì tỷ lệ liều thấp đạt 100% trên tất cả số bệnh nhân được dùng. Doxycyclin dùng mức liều cao là 1/1 bệnh nhân đạt 100%, Cefuroxime dùng mức liều cao là 1/14 bệnh nhân đạt 7,1%. Hầu hết đều có nhịp đưa thuốc phù hợp với khuyến cáo, chỉ có tỷ lệ nhỏ 1 vài kháng sinh có nhịp đưa thuốc không phù hợp là Cefuroxime với 4/18 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 22,4% và Cefotaxime với 2/23 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 8,7%. Đặc biệt 100% các kháng sinh trong mẫu nghiên cứu được sử dụng với đường dùng thuốc phù hợp với khuyến cáo.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4269
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 250-257
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 250-257
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4269/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library