MANIPULATING HO CHI MINH’S BELIEF ON YOUTH ACTIVITES IN TRAINING STUDENTS AT THAI NGUYEN COLLEGE OF ECONOMICS AND FINANCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MANIPULATING HO CHI MINH’S BELIEF ON YOUTH ACTIVITES IN TRAINING STUDENTS AT THAI NGUYEN COLLEGE OF ECONOMICS AND FINANCE
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG GIÁO DỤC SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Linh, Trần Thị Diệu
 
Subject XHK
Youth Work youth The role of young people Youth education according to Ho Chi Minh belief Revolutionary spirit

Thanh niên Công tác thanh niên Vai trò của thanh niên Giáo dục thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh Chí khí cách mạng
 
Description The purpose of the research is to analyzing and synthesizng basic knowledge in Manipulating Ho Chi Minh's about youth and youth activites. Through analysis and synthesis of the issue, the research generalized the content of Ho Chi Minh belief on youth activites: The Position and the role of young people; Content and method of gathering and training young people; Analyze the value connotation Ho Chi Minh's moral example of training and dedicating youth to the country and the nation. At the same time, the author generalizes about the results of applying that perspective into practice of youth activites at Thai Nguyen College of Economics and Finance. With complete systematic knowledge, the research can be used as a reference in in-depth research on youth and youth activites.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu, phân tích, tổng hợp những kiến thức cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên. Bằng phương pháp phân tích, tổng hợp vấn đề, tác giả đã khái quát hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên từ vị trí, vai trò của thanh niên; Nội dung và phương pháp tập hợp, rèn luyện thanh niên; Phân tích được nội hàm giá trị tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về rèn luyện và công hiến tuổi thanh xuân cho dân, cho nước. Đồng thời tác giả khái quát về kết quả vận dụng quan điểm đó vào thực tiễn công tác thanh niên tại trường cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên. Với những kiến thức mang tính hệ thống hoàn chỉnh, bài nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu chuyên sâu về thanh niên và công tác thanh niên.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4066
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 70 - 77
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 70 - 77
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4066/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library