FOSTERING CIVIC EDUCATION TEACHERS AT HIGH SCHOOLS ON THE METHODS OF EXAMINING AND EVALUATING LEARNING RESULTS IN THE "ECONOMIC EDUCATION" SECTION TOWARDS DEVELOPING THE QUALITY AND CAPACITY OF STUDENTS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title FOSTERING CIVIC EDUCATION TEACHERS AT HIGH SCHOOLS ON THE METHODS OF EXAMINING AND EVALUATING LEARNING RESULTS IN THE "ECONOMIC EDUCATION" SECTION TOWARDS DEVELOPING THE QUALITY AND CAPACITY OF STUDENTS
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “GIÁO DỤC KINH TẾ” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH
 
Creator Lan, Trần Thị
Khương, Nguyễn Thị
 
Subject
Fostering Economic Education Testing and evaluation Quality Capacity
Khoa học giáo dục
Bồi dưỡng Giáo dục kinh tế Kiểm tra, đánh giá Phẩm chất Năng lực
 
Description One of the basic mandates to actualize  new general education 2018  is training for teachers who are teaching Civic education on methods of testing and evaluating students oriented for capacity and qualities development. Economic education subject has been supplemented with many new knowledge so  there are several challenges in teaching and testing and evaluating students oriented for capacity and qualities development. On the basis of a combination of theoretical research methods, teacher polling by questionnaires, math statistics and survey data processing, the article focuses on clarifying the basic issues that need to be fostered for Civic education teachers in high schools on using and designing  tools to testing and evaluating students oriented for capacity and qualities development.
Bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân về phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực là một trong những yêu cầu căn bản để hiện thực hóa Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Nội dung Giáo dục kinh tế được bổ sung nhiều kiến thức mới nên tổ chức dạy học nói chung, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực nói riêng đặt ra nhiều thách thức. Trên cơ sở kết hợp các phương pháp nghiên cứu lí luận, thăm dò ý kiến giáo viên bằng bảng hỏi, thống kê toán học và xử lí số liệu khảo sát, bài viết tập trung làm sáng tỏ những vấn đề căn bản cần bồi dưỡng cho giáo viên Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông về năng lực sử dụng, thiết kế một số công cụ kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4363
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 92 - 100
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 92 - 100
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4363/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library