THE ASSESSMENT OF KEY PEDAGOGICAL UNIVERSITIES BY USING TEACHER EDUCATION INSTITUTION DEVELOPMENT INDEX

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE ASSESSMENT OF KEY PEDAGOGICAL UNIVERSITIES BY USING TEACHER EDUCATION INSTITUTION DEVELOPMENT INDEX
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM CHỦ CHỐT THÔNG QUA BỘ CHỈ SỐ TEIDI
 
Creator Nam, Nguyễn Danh
 
Subject
Self-assessment Training capacity Key pedagogical universities University accreditation Teacher education TEIDI ETEP
Giáo dục học
Tự đánh giá Năng lực đào tạo Trường sư phạm Kiểm định chất lượng giáo dục Đào tạo giáo viên Bộ chỉ số TEIDI Chương trình ETEP
 
Description The paper presents the results of the capacity assessment of eight key pedagogical universities based on the teacher education institution development index. Especially, this study focuses on analyzing the strengths and limitations of the capacity of training and retraining teachers for general education in seven areas of the indicator set. The author uses practical research methods to collect data on the training and retraining capacity of selected pedagogical universities. The data are analyzed by mathematical statistics for the purpose of assessing and comparing the competencies of pedagogical universities. Since then, the paper has proposed a number of solutions to improve the capacity of the key pedagogical universities to meet the requirements of renovating the general education curriculum and international integration. The research results show that the Vietnamese teacher education system still has many limitations and does not meet the requirements of international integration.
Bài viết trình bày kết quả đánh giá năng lực của 8 trường sư phạm chủ chốt dựa trên bộ chỉ số phát triển trường sư phạm, trong đó tập trung vào phân tích những điểm mạnh và hạn chế về năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông của các trường sư phạm theo 7 lĩnh vực của bộ chỉ số. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn, thu thập số liệu về năng lực đào tạo, bồi dưỡng của các trường sư phạm được lựa chọn. Các số liệu được phân tích bằng thống kê toán học với mục đích đánh giá và đối sánh năng lực của một số trường sư phạm chủ chốt. Từ đó, bài viết đưa ra đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cho các trường sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống đào tạo giáo viên của Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4021
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 62 - 69
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 62 - 69
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4021/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library