EVALUATING THE EFFECT OF THE MOVEMENT GAMES ON THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF 1st GRADE STUDENTS IN THAI NGUYEN PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EVALUATING THE EFFECT OF THE MOVEMENT GAMES ON THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF 1st GRADE STUDENTS IN THAI NGUYEN PROVINCE
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA HỌC SINH LỚP 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Tú, Trần Thị
Nhạc, Nguyễn
 
Subject
Physical Education; Movement games; Primary school students; Physical level; Physical and Sports
Khoa học giáo dục
Giáo dục thể chất; Trò chơi vận động; Học sinh tiểu học; Trình độ thể lực; Thể dục thể thao
 
Description Movement games play an important role in the mental and physical development of primary school students. By applying routine study methods in sport, the article identified 20 movement games aimed at physical development for first-grade primary school students. Real experimental results proved that after one experimental year, the students’ fitness assessment indexes had a statistically significant difference, showing the table in the probability threshold P <0.05 in all sub-tests on both male and female students. Thus, the fitness level of the experimental group increased positively and was much higher than the control group, especially the students in the experimental group who loved the selected movement games.
Trò chơi vận động đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tinh thần và thể chất của học sinh tiểu học. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực thể dục thể thao, bài báo đã xác định được 20 trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh tiểu học khối lớp 1 và tổ chức thực nghiệm trong thực tiễn. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh: Sau 1 năm học thực nghiệm, các chỉ số đánh giá thể lực của học sinh đã thấy rõ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, thể hiện ttính > tbảng ở ngưỡng xác xuất P < 0,05 ở tất cả các chỉ tiêu kiểm tra trên cả đối tượng nam và nữ học sinh. Điều đó chứng tỏ, trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm tăng trưởng tích cực và cao hơn hẳn nhóm đối chứng, đặc biệt học sinh nhóm thực nghiệm rất yêu thích các trò chơi vận động đã được lựa chọn.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3969
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 27 - 34
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 27 - 34
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3969/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library