COMPARISON OF SURVIVAL TIME BETWEEN SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS WITHOUT AND WITH METASTASIS IN DIFFERENT ORGANS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title COMPARISON OF SURVIVAL TIME BETWEEN SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS WITHOUT AND WITH METASTASIS IN DIFFERENT ORGANS
SO SÁNH THỜI GIAN SỐNG CỦA CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI TẾ BÀO NHỎ KHÔNG DI CĂN VÀ DI CĂN TẠI CÁC CƠ QUAN KHÁC NHAU
 
Creator Mạnh, Hoàng Tiến
Thanh, Nguyễn Thị
 
Subject
Tumor; Small cell lung cancer; Metastasis; Survival time; Radiation therapy
Y học; Ung bướu
Ung bướu; Ung thư phổi tế bào nhỏ; Di căn; Thời gian sống thêm; Xạ trị
 
Description Small cell lung cancer is a dangerous disease threatening human life and health. This study was performed to evaluate the risk factors for distant metastasis and the effect of metastasis in different organs on survival in the patient. Patient data were collected from SEER database between 2010-2016. A retrospective study design was used in this study. 4933 patients were screened for analysis, of which 2316 patients had metastases, accounting for 46.9%. During follow-up, 3990 (80.9%) of patients died, of which 3707 (92.9%) died from lung cancer, only 283 (17.1%) died from diseases or causes. Whether or not the patient had metastasis was closely related to age, sex, stage T-stage, N-stage, surgery of primary site, and radiation therapy (P<0.05). Mean survival time in the non-metastatic group was 13 months, in the groups of patients with metastasis were 9 months (lung), 8 months (bone), 7 months (brain), 7 months (liver), and 6 months (multi-organ). Distal metastasis showed a poor prognosis in patients with small cell lung cancer. The difference in prognosis between groups of patients had statistical significance, the order of their survival times was: no metastasis > lung metastasis > bone metastasis, brain metastasis, liver metastasis > multi-organ metastasis.
Ung thư phổi tế bào nhỏ là căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và sức khỏe con người. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá các yếu tố nguy cơ của di căn và ảnh hưởng của di căn tại các cơ quan khác nhau đến thời gian sống thêm ở bệnh nhân. Dữ liệu bệnh nhân được thu thập từ cơ sở dữ liệu SEER trong khoảng 2010-2016. Phương pháp nghiên cứu hồi cứu được sử dụng để khảo sát. 4933 bệnh nhân được sàng lọc để tiến hành phân tích, trong đó 2316 bệnh nhân có di căn, chiếm 46,9%. Trong thời gian theo dõi có 3990 (80,9%) bệnh nhân tử vong; trong đó, 3707 (92,9%) tử vong do ung thư phổi, chỉ có 283 (17,1%) tử vong vì các bệnh hoặc nguyên nhân khác. Việc bệnh nhân có di căn hay không có liên quan chặt chẽ đến tuổi, giới tính, giai đoạn T, giai đoạn N, phẫu thuật ung thư nguyên phát và xạ trị (P<0,05). Thời gian sống trung bình ở nhóm bệnh nhân không di căn là 13 tháng, ở các nhóm bệnh nhân có di căn là 9 tháng (phổi), 8 tháng (xương), 7 tháng (não), 7 tháng (gan) và 6 tháng (đa cơ quan). Di căn cho thấy tiên lượng xấu ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ. Có sự khác biệt rõ rệt về tiên lượng giữa các nhóm bệnh nhân, thời gian sống trung bình có thứ tự là: không di căn > di căn phổi > di căn xương, di căn não, di căn gan > di căn đa cơ quan.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4240
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 214-221
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 214-221
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4240/pdf
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/4240/208
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/4240/209
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library