EFFECTS OF PLANTING TIME ON THE GROWTH, YIELD AND QUALITY OF MESONA CHINENSIS BENTH IN THACH AN DISTRICT, CAO BANG PROVINCE IN THE SUMMER-AUTUMN CROP OF 2019

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EFFECTS OF PLANTING TIME ON THE GROWTH, YIELD AND QUALITY OF MESONA CHINENSIS BENTH IN THACH AN DISTRICT, CAO BANG PROVINCE IN THE SUMMER-AUTUMN CROP OF 2019
ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY THẠCH ĐEN TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG VỤ HÈ THU NĂM 2019
 
Creator Hưng, Nguyễn Viết
Thuần, Nguyễn Văn
Hùng, Nguyễn Thế
Đăng, Nguyễn Duy
Trang, Nguyễn Thị
Giang, Nguyễn Thùy
Thảo, Hoàng Thị Bích
 
Subject
Planting time; Quality; Yield; Growth; Mesona chinensis Benth

Thời điểm trồng; Chất lượng; Năng suất; Sinh trưởng; Thạch đen
 
Description Mesona chinensis Benth has brought high nutrition and economic value to producers and consumers. The documents relating to production as well as research on technical solutions in the production of Mesona chinensis are still minimal comparing with the value of this plant has brought, so a study on the effects of planting time on growth, yield, and quality of Mesona chinensis Benth was conducted in Cao Bang province in the summer-autumn crop of 2019. The experiment includes three formulas: F1 (planting on 10/07), F2 (planting on 25/07), F3 (planting on 10/08). The study results determined that F2 (planting on July 25th) gives the highest yield of Mesona chinensis Benth to 65.7 tons/ha and the highest economic efficiency. Specifically, Mesona chinensis Benth in F2 has a viscosity of 4.2 cP; pectin content is 0.47 mg/ml.
Cây Thạch đen đã đem lại giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao cho người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, những tài liệu đề cập đến vấn đề sản xuất cũng như nghiên cứu về các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất cây Thạch đen còn rất hạn chế so với giá trị của cây trồng này mang lại, do đó việc nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm trồng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây Thạch đen đã được thực hiện tại tỉnh Cao Bằng vụ Hè Thu năm 2019. Thí nghiệm gồm 3 công thức: Công thức 1: trồng ngày 10/07; công thức 2: trồng ngày 25/07; công thức 3: trồng ngày 10/08. Kết quả nghiên cứu đã xác định công thức 2 (trồng ngày 25/7) cho năng suất Thạch đen cao nhất đạt 65,7 tấn/ha và hiệu quả kinh tế cao nhất. Cụ thể, cây Thạch đen ở công thức 2 có độ nhớt dịch thạch đạt 4,2 cP, có hàm lượng pectin là 0,47 mg/ml.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4034
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 181-186
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 181-186
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4034/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library