THE FACTORS AFFECTING TRAINING QUALITIES OF DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES AT SAIGON UNIVERSITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE FACTORS AFFECTING TRAINING QUALITIES OF DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES AT SAIGON UNIVERSITY
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
 
Creator Mai, Trần Ngọc
Trang, Nguyễn Thị Thu
Thanh, Nguyễn Hoàng Mỹ
 
Subject
Training quality; Academic factors; Non-academic factors; Curriculum; HEdPERF model

Chất lượng đào tạo; Yếu tố học thuật; Yếu tố phi học thuật; Chương trình đào tạo; Mô hình HEdPERF
 
Description The research is conducted to find out the factors affecting the quality of training of the Department of Foreign Languages at Saigon University. Research factors include non-academic (administrative) factors, academic factors, reputation factors, accessibility factors and curriculum factors. The research is implemented based on survey data of 592 students majoring in English Linguistics and English Pedagogy courses in the academic year 2019-2020. The survey results show that the factor most satisfied by students is academic, whereas the least satisfied is the administrative factor. The results help to create references for managers to improve the training quality of Department of Foreign Languages at Saigon University in the near future.
Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Sài Gòn. Các yếu tố nghiên cứu bao gồm các yếu tố phi học thuật (hành chính), yếu tố học thuật, yếu tố danh tiếng, yếu tố tiếp cận và yếu tố chương trình đào tạo. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu khảo sát 592 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh các khóa trong năm học 2019-2020. Kết quả khảo sát cho thấy, yếu tố được sinh viên hài lòng nhất là yếu tố học thuật, còn yếu tố ít được hài lòng nhất là yếu tố hành chính. Kết quả nghiên cứu này tạo ra tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Sài Gòn trong thời gian sắp tới.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4069
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 43 - 52
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 43 - 52
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4069/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library