EDUCATING CONSCIOUSNESS OF PRESERVING AND PROMOTING TRADITIONAL CULTURE VALUE TO STUDENTS THROUGH CITIZEN EDUCATION IN HIGH SCHOOL

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EDUCATING CONSCIOUSNESS OF PRESERVING AND PROMOTING TRADITIONAL CULTURE VALUE TO STUDENTS THROUGH CITIZEN EDUCATION IN HIGH SCHOOL
GIÁO DỤC Ý THỨC GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
Creator Linh, Thái Hữu
An, Trần Thanh
 
Subject
Awareness education; Culture value; Traditional culture; Civic Education; High school

Giáo dục ý thức; Giá trị văn hóa; Văn hóa truyền thống; Giáo dục công dân; Trung học phổ thông
 
Description The change of social and economic conditions has changed the traditional cultural values of the nation. Therefore, it is important to preserve and promote the national cultural identity with the sustainable and quintessential values of the nation. Traditional cultural education in high schools is a necessary requirement and can be organized through the integration into some of the subjects and extracurricular activities. In particular, the education of traditional culture through Civic Education is a practical measure. This study analyzed the content of the textbook in the current Civic Education curriculum, collected and classified a number of ways to conduct the educational activities through the comments of teachers teaching citizen education at Thai Nguyen high school. The author proposed several solutions to integrate the education awareness of preserving and promoting the traditional cultural values of Vietnamese people through teaching Civic Education in high school. At the same time, the meaning of the awareness education of students through the subject was evaluated. The article has a theoretical and practical meaning in equipping for students major in political education, and teachers meet the requirements of educational innovation in teaching Civic Education in high schools.
Sự thay đổi của điều kiện kinh tế, xã hội đã làm biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với những giá trị bền vững, tinh hoa của dân tộc là rất quan trọng. Để thực hiện được mục tiêu này, cần phải giáo dục văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông qua việc tích hợp vào một số môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ. Trong đó, giáo dục thông qua môn Giáo dục công dân là một biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Bài viết phân tích nội dung trong chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục công dân; tổng hợp một số cách thức tiến hành hoạt động giáo dục thông qua ý kiến góp ý của giáo viên đang giảng dạy Giáo dục công dân tại trường Trung học phổ thông Thái Nguyên. Tác giả đã đưa ra một số cách thức lồng ghép việc giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam qua môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông; đồng thời, đánh giá ý nghĩa của việc giáo dục ý thức của học sinh qua môn học. Bài viết có ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong việc trang bị cho sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị, và giáo viên giáo dục công dân ở trung học phổ thông trong việc giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3828
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 20 - 26
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 20 - 26
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3828/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library