RESEARCHING AWARENESS OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES OF STUDENTS AT TRUNG VUONG SECONDARY SCHOOL, THAI NGUYEN CITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESEARCHING AWARENESS OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES OF STUDENTS AT TRUNG VUONG SECONDARY SCHOOL, THAI NGUYEN CITY
TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VỀ CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG
 
Creator Mai, Nguyễn Thị Phương
Khánh, Vũ Thị
 
Subject Khoa học giáo dục
Environmental education; Forest ecosystem services; Awareness assessment; Secondary school; Students
Khoa học giáo dục
Giáo dục môi trường; Dịch vụ sinh thái rừng; Đánh giá nhận thức; Học sinh; Trung học cơ sở
 
Description This paper assessed student’s awareness of forest ecosystem services at Trung Vuong Secondary School, Thai Nguyen city to show level of perceptions and impact factor on awareness of students at urban areas in a mountounous provinces. Beside methods of reviewing documentation and data analysis, we surveyed by questionnares over 300 students at the chosen school. The research results showed that almost students at Trung Vuong secondary school identified all of the forest ecosystem services. However, over 70% of students recoginized provisioning and regulating services while about 40% of whom knew cultural serivices. They had right awareness of human impacts on the ecosystem and forest protection activities which are suitable with school students. The good knowledge of students of forest ecosystem services is success of intergrating environment education among schools, families and society. The rearch illustrated that students expected having more visits and experience activity in nature areas to improve their awareness of forest ecosystem services and forest protection.
Nghiên cứu này đánh giá nhận thức về các dịch vụ sinh thái rừng của học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên để thấy được mức độ và các yếu tố ảnh hưởng đến việc nhận thức của học sinh thuộc khu vực đô thị tại một tỉnh miền núi có rừng. Ngoài các biện pháp thu thập và phân tích số liệu và tài liệu thứ cấp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra xã hội học bằng bảng hỏi đối với hơn 300 học sinh trong toàn trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn học sinh trường trung học cơ sở Trưng Vương đều nhận biết được các nhóm dịch vụ sinh thái, tuy nhiên hơn 70% học sinh nhận biết các dịch vụ cung cấp và dịch vụ điều tiết nhưng chỉ khoảng 40% học sinh nhận biết được các dịch vụ văn hóa. Các em cũng có nhận thức đúng đắn về các tác động của con người và những hành động cụ thể phù hợp với học sinh để bảo vệ rừng. Nhận thức của học sinh là kết quả của sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và các tác động từ bên ngoài xã hội. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các em học sinh mong muốn có được nhiều chương trình trải nghiệm và các hoạt động thực tế trong thiên nhiên để nâng cao hơn nữa nhận thức về các dịch vụ hệ sinh thái rừng và bảo vệ rừng.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3834
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 3 - 11
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC; 3 - 11
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3834/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library