KNOWLEDGE ABOUT PREVENTION OF INJURIES BY SCHARF OBJECTS TO NURSES AND MIDWIVES AT 7 CLINICAL DEPARTMENTS OF THAI NGUYEN HOSPITAL A

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KNOWLEDGE ABOUT PREVENTION OF INJURIES BY SCHARF OBJECTS TO NURSES AND MIDWIVES AT 7 CLINICAL DEPARTMENTS OF THAI NGUYEN HOSPITAL A
KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG TỔN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN Ở ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH TẠI 7 KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN A TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Quế, Nguyễn Đức
Yến, Lê Hải
 
Subject
Knowledge; Sharp objects; Occupational accidents; Nursing; Hospital
Y Dược
Kiến thức; Vật sắc nhọn; Tai nạn nghề nghiệp; Điều dưỡng; Bệnh viện
 
Description The injury caused by sharp objects (ISO) such as needles, scalpels, broken glass to medical staff is one of the most frequent and common injuries in the world leading to high risk of occupational diseases for health workers, especially nurses and midwives. This article is conducted to describe knowledge of prevention of injuries by sharf objects in nurses and midwives at clinical departments of Thai Nguyen Hospital A in 2019 with a sample size of 270 nurses, midwives participated in the study from January to August 2019. The results showed that: The rate of nurses and midwives with knowledge of preventing injuries by sharf objects was 75.9% (≥ 12 points) and 24.1% had unsatisfactory knowledge (<12 points). The percentages of nurses and midwives with correct knowledge of all contents of standard prevention, safe injection, and proper treatment of injuries caused by sharf objects were 60%, 61.9% and 75.9% respectively. There was an association between sharp-object injuries with knowledge of safe injections, infectious diseases, and needle closure after use (p <0.05).
Tổn thương do vật sắc nhọn (VSN) như kim tiêm, dao mổ, mảnh thủy tinh vỡ đối với nhân viên y tế là một trong những tổn thương xảy ra thường xuyên và phổ biến trên thế giới dẫn đến nguy cơ cao gây ra các bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế, đặc biệt là điều dưỡng và hộ sinh. Bài báo này mô tả kiến thức phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn ở điều dưỡng, hộ sinh tại các khoa lâm sàng bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Với cỡ mẫu 270 điều dưỡng, hộ sinh tham gia nghiên cứu từ tháng 1 đến tháng 8/2019. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh có kiến thức đạt về phòng ngừa tổn thương do VSN là 75,9% (≥ 12 điểm) và 24,1% có kiến thức không đạt (< 12 điểm). Tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh có kiến thức đúng về tất cả các nội dung của phòng ngừa chuẩn, tiêm an toàn, xử trí vết thương do VSN đúng cách lần lượt là 60%, 61,9% và 75,9%. Có mối liên quan giữa tổn thương do vật sắc nhọn với kiến thức về tiêm an toàn, các bệnh lây truyền, việc đóng nắp kim tiêm sau khi sử dụng (p<0,05).
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4203
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 208-213
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 208-213
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4203/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library