ANALYSING THE RELATIONSHIP BETWEEN INPUT SUPPLIER AND AQUACULTURIST IN TAM GIANG LAGOON, THUA THIEN HUE PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ANALYSING THE RELATIONSHIP BETWEEN INPUT SUPPLIER AND AQUACULTURIST IN TAM GIANG LAGOON, THUA THIEN HUE PROVINCE
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI CUNG ỨNG ĐẦU VÀO VÀ NGƯỜI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG, THỪA THIÊN HUẾ
 
Creator Chung, Nguyễn Văn
Đạt, Nguyễn Tấn
Sen, Lê Thị Hoa
Úy, Trần Cao
 
Subject
Feed dealer; Tam Giang lagoon; Aquaculture; Poly-culture; Aquafeed

Đại lý thức ăn; Đầm phá Tam Giang; Nuôi trồng thủy sản; Nuôi xen ghép; Thức ăn thủy sản
 
Description Aquafeed plays a crucial role in the success of aquaculture. Farmers mainly use industrial feed in aquaculture and it is distributed by dealer networks. This study aims to explore and describe nature of the relationship between feed suppliers and aquaculturists through analyzing characteristics, determinants of the relationship and impact of the relationship on aquaculture in Tam Giang lagoon, Thua Thien Hue province. The research is conducted based on 55 semi-structured interviews, two focus-group discussions and involved secondary information. The relationship was established from long-term business relationship between actors through trust and binding. Farmers tend to be binding and dependent on this relationship, which affects on the bargaining power and decision-making of farmers. Aquaculture can face many challenges if the feed suppliers increase the price or provide poor quality feeds.
Thức ăn thủy sản thực hiện một vai trò to lớn trong sự thành công của hoạt động nuôi trồng thủy sản. Người dân chủ yếu sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi trồng và chúng được phân phối bởi mạng lưới các đại lý. Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá và mô tả bản chất của mối quan hệ giữa người cung ứng thức ăn và người nuôi trồng thủy sản dựa trên việc phân tích đặc điểm, các yếu tố quyết định mối quan hệ và tác động của mối quan hệ này đến nuôi trồng thủy sản tại vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được thực hiện thông qua 55 phỏng vấn bán cấu trúc, 2 cuộc thảo luận nhóm và các thông tin thứ cấp liên quan. Mối quan hệ được hình thành từ hoạt động kinh doanh lâu dài giữa các tác nhân thông qua sự tin tưởng và ràng buộc. Người dân có xu hướng bị ràng buộc và phụ thuộc trong mối quan hệ này, điều này ảnh hưởng đến khả năng thương lượng và đưa ra quyết định của người dân. Hoạt động nuôi trồng thủy sản có thể đối mặt với nhiều thách thức khi các đại lý tăng giá hay cung cấp thức ăn kém chất lượng.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4016
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 173-180
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 173-180
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4016/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library